Основні положення про роботу відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг

  1. Відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти  та додаткових платних послуг (далі – відділ) є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Засновником відділу є Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

1.2. Відділ діє на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України з питань професійно-технічної освіти, Статуту університету та цього Положення, затвердженого засновником, й інших нормативно-правових актів, що регулюють освітню діяльність навчального закладу.

  1. До основних повноважень і напрямів діяльності відділу належать:

2.1.1. У сфері працевлаштування:

-         проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;

-         налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

-     забезпечення координації дій із центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості й підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці й ринку освітніх послуг;

-         інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

-         здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;

-         забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників вищого навчального закладу у працевлаштуванні за фахом;

-         залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

-         сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;

-         організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих і нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

-         надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

-         налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

-         сприяння створенню молодіжних підприємств шляхом надання юридичних та інших консультаційних послуг, а також послуг із відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів.

2.2.2. У сфері надання професійно-технічної освіти:

-         організація навчально-виховного процесу, обрання форм, методів навчання;

-         навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

-         розробка робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, які затверджуються в установленому порядку;

-         розробка правил прийому слухачів на навчання на основі типових правил прийому;

-         формування планів прийому слухачів з урахуванням потреб ринку праці та потреб і замовлень підприємств, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб;

-         атестація педагогічних працівників;

-         організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

-         здійснення професійного навчання слухачів, учнів в умовах виробництва;

-         забезпечення заходів з охорони праці слухачів та працівників;

-         матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

-         забезпечення належної якості професійного навчання;

-         відділ здійснює прийом слухачів за професіями, визначеними в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг;

-         прийом на навчання слухачів здійснюється відповідно до угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів;

-         здобуття професійно-технічної освіти здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

2.2.3. У сфері додаткових платних послуг:

-         надання послуг з підвищення кваліфікації за замовленням юридичних та фізичних осіб за всіма акредитованими спеціальностями;

-         проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та організація стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників;

-         проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;

-         організація понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема: іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії тощо) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами; підготовка кадрів для роботи аніматорами в дитячих та молодіжних колективах;

-         надання додаткових освітніх платних послуг з вивчення іноземних мов для студентів, викладачів та працівників університету, а також для працівників підприємств, установ та організацій міста;

-         організація курсів по підготовці до вступу в магістратуру;

-         організація додаткових корективних курсів щодо усунення недоліків знань у навчанні студентів університету;

-         організація курсів з вивчення та удосконалення знань з української мови для студентів, викладачів і працівників університету, а також працівників підприємств, установ та організацій регіону;

-         підготовка матеріалів для виготовлення документів про освіту, їх замовлення, оформлення та видача; видача дублікатів документів про освіту;

-         підготовка та видача академічних довідок, витягів з навчальних планів та програм;

-         друкування на принтері, ксерокопіювання документів, бланків, оформлення особових справ слухачів курсів;

-        організація сімейного консультування з питань корекційної педагогіки, послуги практичного психолога, консультування фахівців з питань творчого розвитку особистості.