Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

ShkolyarenkoШколяренко Віра Іванівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

 

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра германської філології створена у 1990 року на базі кафедри англійської мови Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка.

Склад кафедри

У складі кафедри 1 доктор філологічних наук, професор Школяренко В.І., 8 доцентів, кандидатів філологічних наук: Коваленко А.М., Багацька О.В., Христенко О.С., Буренко Т.М., Алексенко С.Ф., Козлова В.В.; педагогічних наук: Подосиннікова Г.І., Дука М. В. 1 старший викладач – Балаценко Л.М.; 5 викладачів: Шевцова Н.О., Оробінська Р.В., Денісова Д.Д., Молгамова Л.О., Безвін Ю.Г.

d s4QEdGDlo 3b28a 735994216

На фото колектив кафедри (2015 р.)

Aleksenko 705813010 Алексенко Світлана Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні курси: практика усного та писемного англійського мовлення, спецкурс з практики усного та писемного англійського мовлення, спецкурс з іноземної філології "Соціальні аспекти мови і мовлення", теоретичний курс іноземної мови.

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, фоностилістика, прагмалінгвістика, лінгвокультурологія.

Основні публікації за останні 3 роки

bagacka 195903098 Багацька Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: інтерпретація художнього тексту, когнітивна лінгвістика, практика усного та писемного мовлення.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, лінгвокультурологія, сучасні підходи до інтерпретації художнього тексту.

Основні публікації за останні 3 роки

balacenko 1334571893 Балаценко Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри германської філології.

Основні фахові курси: методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, практика усного та писемного мовлення (5 та 4 курси), виробнича педагогічна практика.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов і культур, сучасні технології формування англомовної компетентності студентів-філологів, засоби підвищення мотивації вивчення іноземних мов.

Основні публікації за останні 3 роки

podosinnikova 538264865 Подосиннікова Ганна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, методика викладання іноземних мов у вищій школі, науково-педагогічна (магістерська) практика у вищій школі.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, лінгводидактика, лінгвокультурологія, сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів, розвиток навчальної автономії засобами іноземної мови.

Основні публікації за останні 3 роки

kozlova 599837264 Козлова Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: стилістика англійської мови, порівняльна типологія, практика усного та писемного англійського мовлення, спецкурс з практики усного та писемного англійського мовлення, основи наукових досліджень.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми сучасної дискурсології, прагмалінгвістика, невербальна комунікація.

Основні публікації за останні 3 роки

duka 184795428 Дука Марія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології.

Основні фахові курси: спецкурс з літератури країн основної мови, теорія і практика перекладу, зарубіжна література, практика усного та писемного мовлення.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності, лінгвокультурологія, література Великої Британії та США, теорія та практика перекладу, методика викладання перекладу у вищій мовній школі.

Основні публікації за останні 3 роки

skachannye fayly 1 802344461 Оробінська Руслана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення (німецька мова), німецька як друга іноземна, теоретична граматика німецької мови, лексикологія німецької мови, лінгвокультурологія.

Коло наукових інтересів: синтаксис німецького діалогічного мовлення, лінгвокультурологія німецької мови.

Основні публікації за останні 3 роки

denisova 2065903004 Денісова Дар’я Данилівна – викладач кафедри германської філології.

Основні фахові курси: практика усного і писемного мовлення (англійська мова) на 3 та 4 курсах.

Коло наукових інтересів: теорія та історія літератури, когнітивна поетика, сучасна британська та американська література, література жанру фентезі, напрям New Weird.

Основні публікації за останні 3 роки

Науковий напрямок

Кафедра германської філології працює над колективною темою: «Взаємодія одиниць різних рівнів у системі мови та мовлення: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти».

Основними напрямками наукових інтересів викладачів кафедри є: діахронічна фразеологія (проф. Школяренко В.І.), соціальні аспекти мови і мовлення (доц. Алексенко С.Ф., доц. Христенко О.С.), когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць (доц. Коваленко А.М., Багацька О.В., доц. Козлова В. В.), інноваційні методи навчання іноземних мов і культур (доц. Подосиннікова Г.І., викладач Безвін Ю. Г. ст. викладач Балаценко Л.М.).

При кафедрі функціонує Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур, яка об'єднує науковців Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: література німецькомовних країн, література Великобританії і США, лінгвокультурологія, соціальні аспекти мови і мовлення, порівняльна типологія, теоретична граматика, стилістика, лексикологія, лінгвокраїнознавство, інтерпретація тексту, методика викладання іноземних мов, теорія та практика перекладу, практика усного та писемного мовлення (англійська), практика усного та писемного мовлення (німецька).

Науково-дослідна і науково-методична робота

Протягом останніх 5 років викладачами кафедри германської філології було захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук (Школяренко В.І.) та 3 кандидатські дисертації (Багацька О.В., Буренко Т.В., Христенко О.С.).

Протягом останніх 5 років викладачі кафедри взяли участь в більш ніж 100 Міжнародних, Всеукраїнських конференціях, симпозіумах, з’їздах.

Кафедра германської філології творчо поєднує навчально-виховну роботу з науково-дослідницькою. На кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія «Синхронічне та діахронічне дослідження різнорівневих одиниць німецької мови: лінгвокультурологічний і соціолінгвістичний аспекти», якою завідує доктор філологічних наук Школяренко В.І. Виконавцями проекту є молоді науковці кафедри.

Ряд викладачів кафедри германської філології пройшли стажування у вузах за кордоном: професор Школяренко В.І. (Німеччина), доцент Дудченко М.М. (Великобританія і США), доцент Хекало М.О. (США), доцент Гаврило Л.М., доцент Христенко О.С. і викладачі Шевцова Н.О., Уколенко О.В. (Німеччина).

Кафедра германської філології здійснює навчально-виховну роботу і у позанавчальний час. Так, на кафедрі функціонують проблемні групи та декілька наукових гуртків: «Тенденції розвитку фразеологічної системи німецької мови» – керівник професор Школяренко В.І.; «Мультикультурні виміри сучасної німецької прози» – керівник доцент Гаврило Л.М.; «Молодіжний сленг у лексико-семантичній системі німецької мови» – керівник доцент Христенко О.С.

Навчальні посібники

Професорсько-викладацький склад кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. За останні п’ять років співробітниками кафедри германської філології опубліковано 1 монографію, 88 статей у фахових збірках, 3 навчально-методичні рекомендації та 26 навчально-методичних посібників (4 навчальних посібники з грифом МОН України). Серед них:

 1. Школяренко В.І. Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII-XVII століть): монографія. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 316 с.
 2. Христенко О.С. Глосарій німецького молодіжного сленгу / За заг. ред.
  Л.І. Сахарчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 271 с.
 3. Гаврило Л.М. Stichworte zur Geschichte der deutschen Literatur: Навчально-методичний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – Ч. ІІ. – 175 с.
 4. Подосиннікова Г.І. (у співавторстві). Сучасний багатокультурний світ: Навчальний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов / За ред. Г.І. Подосиннікової. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 196 с.
 5. Уколенко О.В. Практична граматика з німецької мови для студентів 5 курсу: посібник для студентів / О.В. Уколенко. – Суми: СумДПУ. – 2007. – 167 с.
 6. Багацька О.В. Основи інтерпретації художнього тексту: Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів освіти. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 160 с.
 7. Дудченко М.М. Питання теорії та практики перекладу: Навчальний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 120 с.
 8. Дудченко М.М. Translation Made Plain. Питання теорії та практики перекладу: Навчальний посібник для студентів спеціальності «мова та література» вищих навчальних закладів (англійською мовою). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 148 с.
 9. Євтушенко Т.В. Learn to translate from English into Ukrainian. Вчимося перекладати з англійської мови: Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень та факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 107 с.
 10. Євтушенко Т.В. Англійська мова для студентів старших курсів: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 146 с.
 11. Карпова В.М.Guided reading: Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 104 с.
 12. Коваленко А.М. Master Your Testing Skills / Вдосконалюємо володіння англійською мовою. Методичні рекомендації абітурієнтам (англійською мовою). – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 68 с.
 13. Коваленко А.М. (співавтор). Готуємося до тестування з англійської мови // Методичні рекомендації (англійською мовою). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 14. Павлов В.В. (співавтор). Методичні рекомендації до вивчення практичної граматики англійської мови. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009.

Контактна адреса

40002, м. Суми, вул. Роменська 87.

Телефон: 68-59-09, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 122 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW