× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

ГЕОГРАФІЇ НАЛЕЖИТЬ ВСЯ ЗЕМЛЯ

Е.Ю. Петрі

altКорнус Олеся Григорівна – завідуюча кафедрою, кандидат географічних наук, доцент.

У 2001 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, базова освіта – Вчитель географії та біології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи її вдосконалення» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Фахівець у галузі економічної та соціальної географії.

Основні фахові курси: економічна і соціальна географія України, методика навчання географії, основи технологій виробництва, історична географія, раціональне природокористування, методика викладання географії у ВНЗ, рекреаційна географія, територіально-рекреаційні комплекси, курортологія.

Коло наукових інтересів: медична географія, географія сфери обслуговування, рекреаційна географія та туризм, географія промисловості.

Наукові публікації за останні 5 років

Історія кафедри

Географічні дослідження в інституті розпочалися у післявоєнний час і концентрувалися головно на двох пріоритетних напрямках: вивчення покладів корисних копалин (особливо паливних та сировини для будівельної промисловості) і дослідження рельєфу. Переважно ці дослідження здійснювали географи Харківського державного університету, до яких долучилися і сумські науковці, найвідомішим з-поміж яких був доцент (у 1952-1953 рр. – проректор) Сумського педінституту Іван Петрович Чернецький (1893-1957). Ще до війни ним були опубліковані праці, що характеризують літологічний склад та фауну верхньокрейдових і палеогенових порід Сумського і прилеглих районів, а також зроблена розвідка про шляхобудівельні матеріали півдня Сумщини. Остання праця, крім суто господарської, має і велику геологічну та географічну цінність, зокрема інформує про розповсюдження ерратичних валунів і межі поширення моренних відкладів дніпровського зледеніння. І.П.Чернецькому належить і низка геоморфологічних досліджень, що стосуються будови річкових долин, наприклад, Псла. Іван Петрович був співавтором фундаментальної, як на той час, праці “Геологический очерк Сумской области” (Суми, 1947) (йому належать розділи “Полезные ископаемые” і “Торфоболота”). У ній, крім геологічної характеристики, детально висвітлено особливості геоморфологічної будови, клімату області, поверхневих і підземних вод, ґрунтового покриву, тому ця монографія довгий час залишалася головним систематизованим джерелом знань про геологію і природно-географічні особливості території Сумщини. Згадана праця не втратила свого наукового значення і тепер.

Logo KORGПевним поштовхом до розвою географічної думки на Сумщині дещо несподівано стало святкування 125-річчя Географічного товариства СРСР. З нагоди його відзначення здійснювалися заходи щодо створення осередків товариства в усіх областях колишнього Радянського Союзу. У 1969 році з метою підготовчої роботи та проведення установчих зборів осередку до Сум приїжджає доцент кафедри загальної фізичної географії та картографії географічного факультету Харківського державного університету В.Л.Віленкін. Ініціативу підтримують декан природничого факультету Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка, канд. біол. наук, доцент Б.М.Польський, який очолив новостворений відділ, та група вчителів географії Сумщини. Б.М. Польський керував Сумським відділом Географічного товариства з 1969 по 1983 рік. Цікаво, що створення громадського осередку географічної думки суттєво випередило появу формального науково-педагогічного колективу професійних географів у Сумському педінституті у вигляді секції географії (1979 р.) при першому наборі студентів на спеціальність “Вчитель географії та біології” та власне кафедри географії (1982 р.). Без активної діяльності відділу Географічного товариства відкриття нової спеціальності та кафедри було б неможливим. З 1982 до 1986 року кафедру очолював канд. геогр. наук, доцент П.Р.Кулик. Після першого випуску вчителів географії, знову ж таки зусиллями Географічного товариства, факультет перетворено у природничо-географічний. У перші роки діяльності кафедри і товариства переважала популяризаційна та лекційно-освітня робота з населенням області. Але в цей же час проводяться дослідження ґрунтового покриву (Б.М.Польський), агрокліматичних (В.О.Тюлєнєва) та природно-рекреаційних ресурсів (Л.І.Нікітенко), корисних копалин Сумщини (Г.П.Крейденков, В.В.Добрачова).

У 1986-1987 роках обов’язки завідувача кафедри виконував канд. геогр. наук, ст. викладач В.Ю.Рябой, а починаючи з 1987 року – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Г.П.Крейденков. Головою Сумського відділу Географічного товариства у 1983-1994 рр. був доцент Б.М.Нешатаєв (з 1992 р. – доктор геогр. наук, професор), за активної участі якого започатковується щорічний збірник наукових праць “Питання реґіональної географії Сумського Придніпров’я”. В цей час досягається певний баланс між природничо- та суспільно-географічними дослідженнями, з’являються публікації присвячені вивченню населення і господарства області (М.І.Білик, О.В.Черняков, Г.Г.Леонтьєва). У 1991-1993 рр. виконується госпдоговірна тема з геоекологічного дослідження басейну р. Псел в межах Сумської області; географи приймають активну участь в польових геологічних (Г.П.Крейденков, В.В.Добрачова), гідро-метеорологічних (В.О.Тюленєва), геохімічних (О.В.Бова) та інших дослідженнях, розробці методики оцінки антропогенного навантаження на природні комплекси (С.І.Сюткін, В.О.Мартиненко).

У другій половині 1980-х рр. природничо-географічний факультет СДПІ ім. А.С. Макаренка обслуговував потреби у підготовці вчителів географії не тільки для Сумської, але й Полтавської областей, набори на спеціальність “Вчитель географії та біології” зросли до 125 студентів на рік. Чисельно зріс і викладацький склад кафедри географії. Постало питання про диверсифікацію навчальних географічних структур. В більшості педагогічних інститутів в той час використовувався поділ на кафедри фізичної та економічної географії. Сумські географи вирішили піти іншим шляхом, створивши кафедри загальної та реґіональної географії. Такий поділ зумовлений тенденціями до інтеграції географічних дисциплін, спробами як у вищій, так і в середній школі вивчати сучасний світ як функціонально цілісне утворення, встановлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між об’єктами різного походження (за влучним висловом М.М. Баранського, географа цікавить все – “від геології до ідеології”), нарешті, і з розумінням “єдиної географії” як науки про територіальні закономірності взаємодії природи та суспільства.

Отже, 2 жовтня 1991 року в складі кафедри географії була виділена секція реґіональної географії, яка з 1 вересня 1993 року перетворюється на самостійну кафедру. Її очолив доктор географічних наук, професор Б.М.Нешатаєв. На кафедрі реґіональної географії в цей час працювали кандидати географічних наук, доценти Г.Г.Леонтьєва, П.І.Меркулов, О.В.Черняков, старший викладач Г.О.Бондаренко, асистенти М.І.Білик, В.Д.Василега, О.В.Власенко, В.О.Мартиненко, С.І.Сюткін. Лаборантський корпус кафедри становлять Н.В.Михайленко, І.І.Сюткіна, О.Л.Ткаченко.

Кафедру загальної географії очолював кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Г.П.Крейденков, на кафедрі працювали кандидат географічних наук, доцент В.О.Тюленева, кандидат технічних наук, доцент О.М.Прилепський, старші викладачі Д.І.Яценко, Т.В.Марченко, асистенти В.В.Добрачова, В.І.Міщенко та інші. Лаборантами кафедри працювали К.П.Дудчеко, О.В.Карпенко, А.І.Пройдак.

Як підведення підсумків багаторічної плідної праці з комплексного географічного дослідження території Сумської області, під егідою обох кафедр географії та Сумського відділу Географічного товариства були проведені науково-практичні конференції – обласна на тему “Раціональне використання природних ресурсів Сумщини та їх вивчення в школі” (1992 р.) та міжрегіональна науково-практична конференція “Заповідна справа на Сумщині” (1994 р.). Після останньої склався своєрідний колектив однодумців, який існує й досі та працює над формуванням басейново-ландшафтної концепції оптимізації територіальної структури природокористування. До значних досягнень сумських географів слід віднести також створення атласу Сумської області, який побачив світ у 1995 році. Авторами карт атласу стали географи педагогічного інституту: М.І.Білик, О.В.Бова, В.Д.Василега, В.В.Добрачова, Г.П.Крейденков, Г.Г.Леонтьєва, В.О.Мартиненко, П.І.Меркулов, П.І.Прищенко, С.І.Сюткін, В.О.Тюленєва, О.В.Черняков.

Ускладнення соціально-економічного життя в країні, суттєве скорочення державного фінансування та набору студентів, систематичні невиплати зарплати привели до кадрових втрат – трудової еміграції провідних викладачів, особливо з кафедри реґіональної географії (Б.М.Нешатаєв, П.І.Меркулов, О.В.Черняков), на викладацьку роботу до Сумського державного університету переходять В.О.Тюленєва і В.Д.Василега, головним спеціалістом до відділу економічного аналізу і прогнозування Сумської обласної Ради народних депутатів переходить В.О.Мартиненко. З 1 вересня 1994 року кафедру реґіональної географії очолив кандидат географічних наук О.В.Бова, який повертається до Сум після закінчення цільової аспірантури. Він же протягом 1994-2002 рр. виконує обов’язки голови Сумського відділу Українського географічного товариства (СВ УГТ).

У другій половині 1990-х рр. у Сумському педагогічному інституті проводиться суттєве скорочення штатів, що не оминуло і географічні кафедри, зростає навантаження на викладачів. Як наслідок, 1 вересня 1997 року відбувається об’єднання кафедр загальної і реґіональної географії в одну кафедру географії. Завідувачем об’єднаної кафедри знову обрано кандидата географічних наук, доцента О.В.Бову. Науковий авторитет колективу в цей час підтверджують неодноразові звертання обласної державної адміністрації за консультаціями, експертизами, прогнозами. Кандидатські дисертації захищають випускники кафедри О.Г.Мордвинов, Л.І.Попкова, Н.В.Хлонь, А.О.Корнус. Виконується низка госпдоговірних тем, зокрема, пов’язаних з паспортизацією малих річок Сумщини (В.О.Тюленєва), досліджується система шкільного обслуговування, виявляються села “групи ризику” (Г.Г.Леонтьєва) та ін. Підтримується тісний зв’язок із школою, зокрема друкується один з перших в Україні реґіональних підручників „Географія Сумської області” (Г.Г.Леонтьєва, В.О.Тюленєва, Д.І.Яценко), який витримав кілька видань і робочий зошит “Географія Сумської області” (Г.Г.Леонтьєва, В.О.Тюлєнєва, Д.І.Яценко, О.Л.Ткаченко) та ін. У листопаді 2002 р. за участю СВ УГТ проведена Всеукраїнська науково-практична конференція “Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України”. Крім вищеназваних осіб, в різні роки на кафедрі працювали викладачі В.О.Попков, Л.І.Попкова, Т.Г.Яременко, О.М.Мащенко, Ж.М.Мокренко, С.І.Меркулова, лаборанти Л.О.Залевська, І.П.Білих, Л.В.Маслова, Н.Д.Дмитрієва.

geography_1999

Кафедра географії у 1999 році

Перший ряд: Яценко Д.І., Тюленєва В.О., Дудченко К.П., Сюткіна І.І., Ткаченко О.Л., Чайка В.В.

Другий ряд: Пройдак А.І., Крейденков Г.П., Бова О.В., Сюткін С.І., Корнус А.О., Буц Ю.В.

Певні надії колектив кафедри в цей час покладав на збільшення кількості студентів заочної форми навчання, набір на яку розпочався у 1997 році, відкриття навчально-консультаційного пункту в м. Путивль у 1998 р. Перший випуск вчителів географії на заочному відділенні в Сумах відбувся у 2002 р., у Путивлі – у 2003 р. 16 січня 2003 р. головою СВ УГТ обрано канд. геогр. наук доцента С.І.Сюткіна, ученим секретарем – канд. геогр. наук доцента А.О.Корнуса. Зусиллями членів відділу та науковців кафедри географії, за сприяння інших кафедр природничо-географічного факультету, в рамках святкування 75-річчя степового заповідника “Михайлівська цілина” проведено міжнародну науково-практичну конференцію. Викладацький склад кафедри географії – активні організатори та автори факультетського збірника наукових праць „Природничі науки”, який згодом виріс до міжнародного наукового щорічника „Екологія і раціональне природокористування”.

Значне поліпшення кадрового забезпечення “об’єднаної” кафедри географії (захистили кандидатські дисертації С.І.Сюткін і Ю.В.Буц, повернувся до Сум проф. Б.М.Нешатаєв), набір студентів на нові спеціальності “Вчитель географії та англійської мови” (2001 р.), “Вчитель історії та географії” (2002 р.), відкриття магістратури із спеціальності “Географія” (2002 р.) та підготовка до її акредитації знову призводять до відтворення в СумДПУ двох географічних кафедр: загальної географії та регіональної географії. Рішенням Вченої ради університету від 30 вересня 2002 року створюється кафедра реґіональної географії у складі професора Б.М.Нешатаєва (завідувач), доцентів Г.Г.Леонтьєвої та С.І.Сюткіна, асистента В.В.Чайки, старшого лаборанта І.І.Сюткіної. Кафедра загальної географії має у своєму складі доцентів О.В.Бову (завідувач), А.О.Корнуса, В.О.Тюленєву (за сумісництвом), старших викладачів Д.І.Яценко і В.Г.Євтушенка, асистента О.Л.Ткаченко, завідувача лабораторії О.С.Данильченко і лаборанта Д.О.Бойко.

Однак, несприятливі соціально-демографічні тенденції в області, відкриття географічних та суміжних спеціальностей в інших університетах призвели до багатьох ускладнень у роботі обох географічних кафедр. Припинився набір на заочне відділення спочатку в Сумах, а згодом і в Путивлі. На денному відділенні не оголошується набір на спеціальності „історія та географія”, „географія та англійська мова”.

У цих умовах географи природничо-географічного факультету зосередилися на підготовці студентів однієї академічної групи за спеціальністю „географія та біологія”, зберігаючи значний обсяг наукової, науково-методичної, організаційної роботи. Захищають кандидатські дисертації випускники кафедри В.В.Удовиченко і О.В.Говорун, значно зріс рівень наукових та навчально-методичних публікацій, створюються монографії, підручники, навчальні посібники; результати досліджень сумських географів публікуються у багатьох провідних фахових виданнях. Збільшилася кількість наукових конференцій, проведених зусиллями географів Сумського педагогічного університету. У 2004 році проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію „Актуальні проблеми дослідження довкілля”, а у 2006 році – Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України”, присвячену 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва.

За останні роки викладачами кафедри загальної географії підготовлено низку навчальних посібників з географії України, географії материків і океанів, палеогеографії антропогену (О.В.Бова, А.О.Корнус), метеорології та гідрології (В.О.Тюленєва). Колективом кафедри реґіональної географії створена серія підручників та посібників з економічної і соціальної географії України, економічної і соціальної географії світу, географії населення, економічної і соціальної географії Сумської області (Г.Г.Леонтьєва, С.І.Сюткін), ландшафтам Передуралля присвячена робота Б.М.Нешатаєва. Щорічно видається міжнародний збірник наукових праць „Екологія і раціональне природокористування”, у 2006 р. вийшов новий Атлас Сумської області, у підготовці до видання якого взяли учать і викладачі географічних кафедр. А.О.Корнус розробив спеціальний зміст кількох карт, рецензентом економіко-географічних карт виступив Сюткін С.І.

Кафедри і Сумський відділ Українського географічного товариства мають тісні зв’язки з громадськими молодіжними організаціями – Сумським обласним комітетом молодіжних організацій, обласним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту. На той момент у складі СВ УГТ налічується 40 осіб, з них – 1 доктор і 7 кандидатів географічних наук. У відділі 4-5 разів на рік проводяться загальні збори, на яких розглядаються актуальні питання географічної науки. При відділі створена і функціонує на громадських засадах наукова бібліотека, яка налічує близько 1000 примірників різноманітних джерел географічної інформації.

kaf_geographii

Кафедра загальної та регіональної географії у 2009 році

Перший ряд: Чайка В.В., Леонтьєва Г.Г., Нешатаєв Б.М., Ткаченко О.Л., Данильченко О.С.

Другий ряд: Романенко В.П., Бова О.В., Сюткіна І.І., Сюткін С.І., Євтушенко В.Г., Корнус А.О.

1 вересня 2007 року дві географічні кафедри були об’єднані в одну - кафедру загальної та регіональної географії. У 2009 р. кандидатську дисертацію захистила О.Г. Корнус, поповнивши географічний колектив університету. Натомість О.Л. Ткаченко, здобувши у 2007 р. науковий ступінь кандидата педагогічних наук, перейшла працювати до Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти. Станом на 2012 рік колектив кафедри - невеликий, працьовитий. Завідувач кафедри – доктор географічних наук, професор Борис Миколайович Нешатаєв, на кафедрі працює 4 кандидати географічних наук, доценти А.О. Корнус, О.В. Бова, С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва, кандидат географічних наук, ст. викладач О.Г. Корнус, ст. викладач В.В. Чайка і викладач О.С. Данильченко, яка також виконує обов’язки зав. лабораторією. Ст. лаборантом працює С.І. Сюткіна.

Науковий потенціал колективу кафедри підтверджується щорічними випусками „Наукових записок Сумського державного педагогічного університету. Серія географічні науки”, який з 2010 року прийшов на зміну збірнику наукових праць „Екологія та раціональне природокористування” і перетворився на міжнародний; проведенням, спільно з іншими кафедрами факультету, І-ІV Всеукраїнських науково-практичних конференцій „Актуальні проблеми дослідження довкілля” (2008-2011) та І і ІІ Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу» (2011-2012). Викладачі кафедри загальної географії взяли активну участь у підготовці спецвипуску газети „Краєзнавство. Географія. Туризм”, повністю присвяченого Сумській області (2008); ними створено навчальні посібники та монографії „Географія Сумської області: природа, населення, господарство” (А.О. Корнус, Г.Г. Леонтьєва, О.Г. Корнус, 2010) та „Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти” (О.Г. Корнус, А.О. Корнус, 2009), підготовлені спільно з науковцями Київського та Харківського національних університетів та Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Педагогічний напрямок наукової роботи кафедри розвивала В.В. Чайка, яка брала активну участь у вивченні педагогічної спадщини А.С. Макаренка. Ці дослідження відображені у двох колективних монографіях «Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу», що вийшли в університеті у 2013 році.

До 2016 р. кафедра загальної та регіональної географії була випусковою кафедрою для підготовки фахівців із вищою освітою за напрямом 6.040104 Географія* (бакалавр) та спеціальностями 7.04010401 Географія* (спеціаліст), 8.04010401 Географія* (магістр). Разом з дипломом географа, викладача географії, випускники отримували додаткову спеціальність 7.04010201 Біологія* та кваліфікацію вчителя географії, біології та економіки, організатора з краєзнавчо-туристичної роботи. Якісна професійна підготовка у поєднанні з додатковою спеціальністю і спеціалізаціями суттєво підвищують конкурентноздатність випускників кафедри на ринку праці.

З 1 вересня 2016 р. кафедрою завідує кандидат географічних наук, доцент О.Г. Корнус. З цього часу кафедра починає готувати фахівців за спеціальністю 014.07 Середня освіта (географія) та 106 Географія за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

P1010033

Кафедра загальної та регіональної географії у 2012 році

Зліва праворуч: С.І. Сюткін, I.І. Сюткінa, Г.Г. Леонтьєва, О.Г. Корнус, Б.М. Нешатаєв, О.В. Бова, О.С. Данильченко, А.О. Корнус,   В.В. Чайка 

На кафедрі фукнкціонують навчальні кабінети геології та палеогеографії, землезнавства, картографії, фізичної географії та геоекології. Отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час експедицій та навчальних практик, які проходять у різних регіонах України (Українські Карпати, Поділля, Сумська обалсть тощо). У той час на кафедрі діяла аспірантура за спеціальністю 11.00.11 "Фізична, географія, геофізика та геохімія ландшафтів". Останніми у 2013-2014 рр. захистили кандидатські дисертації випускники аспірантури кафедри В.П. Шульга і Г.Є. Шевченко, а у 2016 р. - старший викладач кафедри О.С. Данильченко. Серед випускників кафедри двоє народних депутатів України: О.В. Медуниця - депутат VII-VIII скликання, В.П. Шульга - депутат VII скликання Верховної Ради України. Останній протягом 2014 р. очолював Сумську обласну державну адміністрацію.

Кафедра продовжує залишатися осередком Сумського відділу Українського географічного товариства (голова – канд. геогр. наук, доцент А.О. Корнус, вчений секретар – канд. геогр. наук О.С. Данильченко). Станом на 2017 р. чисельність відділу становить 16 осіб, у т.ч. канд. наук, доцентів - 5 осіб, працівників - 2 особи, студентів - 9 осіб. У цьому ж році у складі відділу створено три відділення: Білопільське (керівник - зав. відділом туристсько-краєзнавчої та спортивно-масової роботи Білопільського центру дитячої та юнацької творчості В.С. Паниченко), Конотопське (керівник – директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10) і Роменське (керівник вчитель географії Бацманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів А.В. Райденко), які діють на громадських засадах.

Спільним зусиллями кафедри і Сумського відділу Українського географічного товариства проведено низку заходів, спрямованих на популяризацію географічної науки та освіти у регіоні. Серед них - науковий круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти» (2016 р.), І Сумські наукові географічні читання молодих учeних (2016 р.), науковий семінар "Трансформації географічного простору на пострадянських територіях" (2017 р.). Продовжує видаватися щорічник "Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки" (головний редактор – професор Б.М. Нешатаєв) – журнал, що входить до кількох міжнародних наукометричних баз даних (у 2017 р. вийшов 8-й випуск названої серії)

У 2017 р. кафедра отримала усі необхідні ліцензії, веде підготовку студентів та є випусковою за спеціальностями 014 Середня освіта (предметна спеціалізація Географія, додаткова предметна спеціалізація Біологія, додаткова спеціалізація Краєзнавчо-туристична робота) та 106 Географія (предметна спеціалізація Географія рекреація та туризму) за обома освітніми ступенями (бакалавр, магістр) та формами навчання (денна, заочна). Заняття зі студентами проводяться у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях, серед яких кабінети картографії, загального землезнавства, фізичної географії та ландшафтознавства, лабораторія геології, мінералогії та палеонтології. Усі приміщення кафедри мають вихід до мережі Інтернет, у т.ч. за технологією Wi-Fi. Отримані теоретичні знання, студенти-географи закріплюють їх під час експедицій та навчальних практик, які проводяться в різних регіонах України (Карпати, Поділля, Причорномор’я) та за кордоном, які є «родзинкою» навчання географів. Для проходження виробничих і навчальних практик кафедрою укладено угоди з відповідними підприємствами – базами практик: загальноосвітніми закладами міста Суми, Сумським обласним центром з гідрометеорології, Сумською філією державного інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань «УкрНДІІНТВ», національним природним парком «Гетьманський», туристичним оператором «Туристична фірма «Росинка» та іншими. Випускники магістратури спеціальності 014.07 Середня освіта (географія) отримають кваліфікацію «Магістр освіти. Викладач географії. Вчитель географії. Вчитель біології. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи», а спеціальності 106 Географія – «Магістр географії. Географ. Викладач географії». Кращим випускникам кафедра надає рекомендації для вступу до аспірантури як нашого університету, так і до аспірантур інших університетів чи наукових установ.

2018 28dc8 1726266251

Кафедра загальної та регіональної географії у 2018 році

Зліва праворуч: О.В. Бова, А.О. Корнус, Б.М. Нешатаєв, О.Г. Корнус, О.С. Данильченко, А.Б. Трофименко, С.І. Сюткін

Викладачі кафедри керують науковими роботами, є головами та членами журі III-IV етапів Всеукраїнської олімпіади з географії, ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук. Професорсько-викладацький склад кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. За останні п’ять років співробітниками кафедри загальної та регіональної географії опубліковано 206 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7 монографій, 19 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, 29 статей у закордонних виданнях. Також на кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія регіональних природничо- та суспільно-географічних досліджень, основними напрямами роботи якої є: медико-екологічні дослідження, суспільно-географічне вивчення географії промисловості та інших галузей господарства регіону, територіальна організація соціальної сфери України та Сумської області, здійснення гідрологічного і геоекологічного аналізу річок Сумської області та ін. Для проведення студентської наукової роботи на кафедрі організовано дві наукові проблемні групи: з суспільної географії (наукові керівники: к.г.н., доц. О.Г. Корнус, к.г.н., доц. С.І. Сюткін) та з фізичної географії та картографії (наукові керівники: д.г.н., проф. Б.М. Нешатаєв, к.г.н., доц. А.О. Корнус, к.г.н., доц. О.В. Бова, к.г.н. О.С. Данильченко). Мета діяльності наукових проблемних груп – формування у студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницького мислення, творчої активності. 

За понад 40 років існування географічної освіти і науки у Сумському педагогічному університеті тут підготовлено понад 2000 вчителів географії, 1 доктор і більше 10 кандидатів наук. 

Склад кафедри:

bova 1328586082 Бова Олександр Васильович – кандидат географічних наук, доцент.

У 1980 р. закінчив Харківський держуніверситет, базова освіта – Географ, викладач географії. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію „Современное состояние и техногенная трансформация ландшафтов Сумского Приднепровья” за спеціальністю 11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Фахівець у галузі фізичної географії і ландшафтознавства.

Основні фахові курси: геологія, ландшафтознавство, географія материків та океанів, географія ґрунтів.

Коло наукових інтересів: геохімія ландшафтів, фізична географія.

Основні публікації за останні 3 роки

syutkin 7830424 Сюткін Сергій Іванович – кандидат географічних наук, доцент.

У 1986 р. закінчив Київський держуніверситет, базова освіта – Географ, економіко-географ. Викладач. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію „Суспільно-географічні напрями оптимізації виробничого комплексу Сумської області з метою поліпшення екологічної ситуації” за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Фахівець у галузі соціально-економічної географії.

Основні фахові курси: основи теорії суспільної географії, регіональна економічна і соціальна географія, політична географія, географія світового господарства, географія населення, рекреаційна географія, основи геополітики.

Коло наукових інтересів: суспільна географія, соціально-економічна географія, політична географія.

Наукові публікації за останні 5 років

kornus 2 1874007793 Корнус Анатолій Олександрович – кандидат географічних наук, доцент.

У 1993 р. закінчив Сумський державний педінститут, базова освіта – Вчитель географії та біології. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію „Радіоформуюча структура дендрогенних радіогеосистем для цілей дистанційного зондування” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Фахівець у галузі фізичної географії та картографії.

Основні фахові курси: картографія з основами топографії, метеорологія та кліматологія, геоморфологія, загальне землезнавство, фізична географія України, палеогеографія антропогену.

Коло наукових інтересів: тематичне картографування, регіональна фізична та суспільна географія, екологія і раціональне природокористування.

Публікації за останні 5 років

Перехід на персональну сторінку: http://aokornus.at.ua

alt Нешатаєв Борис Микола­йович доктор географічних наук, професор.

У 1971 р. закінчив Пермський держуніверситет, базова освіта – Географ. Викладач географії. У 1992 р. захистив докторську дисертацію „Методологические принципы сравнительного ландшафтного анализа долинно-речных систем (на примере Камского Предуралья и Сумского Приднепровья)” за спеціальністю 11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Фахівець у галузі фізичної географії, геоморфології, ландшафтознавства, геоекології.

Основні фахові курси: Теорія і методологія фізичної географії.

Коло наукових інтересів: фізична географія, ландшафтознавство, геоморфологія, геоекологія.

Основні публікації за останні 3 роки

danilchenko 208996598 Данильченко Олена Сергіївнакандидат географічних наук, старший викладач.

У 1996 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – Вчитель географії та біології.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію "Геоекологічний аналіз річкових басейнів території Сумської області" зі спеціальності 11.0011 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Фахівець у галузі фізичної географії та гідрології.

Основні фахові курси: гідрологія, географія материків та океанів, геоекологія, краєзнавство, геологія з основами геохімії.

Коло наукових інтересів: гідрологія річок, геоекологічний аналіз те геоекологічні проблеми регіону.

Наукові публікації за 5 років 

Trofymenko 0d92c 818002120 Трофименко Аліна Борисівна – зав. лабораторією, закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка у 2014 р., базова освіта – Вчитель географії, біології та економіки. Організатор з краєзнавчо-туристичної роботи.
sutkina

Сюткіна Ірина Іванівна – ст. лаборант, закінчила Сумський державний педінститут, базова освіта – Вчитель географії та біології.

 Yurchenko

Юрченко Світлана Вікторівна – лаборант, у 2018 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за напрямом підготовки 6.040104 Географія*.

 

 Презентація кафедри: завантажити *.pdf     завантажити *.pptx

Кафедра географії запрошує молодь на навчання за спеціальністю "Географія"

за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями:

6.040104 - бакалавр

7.04010401 - спеціаліст

8.04010401 - магістр

Кваліфікації за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр Спеціаліст Магістр

Вчитель

географії

Географ.

Вчитель географії, біології та економіки.

Організатор краєзнавчо-туристичної роботи

Географ.

Викладач географії

Додаткова спеціальність 6.040101 Біологія, додаткові спеціалізації: економіка, краєзнавчо-туристична робота.

Предмети ЗНО для вступу:

- українська мова та література,

- географія,

- історія України або математика.

Без географії - Ви ніде!

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 239 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.