× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Сумська обласна державна адміністрація

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Всеукраїнська асоціація А.С. Макаренка

Науково-дослідна лабораторія «Нова макаренкіана: антикризове управління навчальним закладом»

Білопільська районна рада

Білопільська районна державна адміністрація

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у II Всеукраїнській  науково-практичній конференції з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття», яка відбудеться 15–16 березня 2018 року на базі Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Конференція присвячена 130-річчю з дня народження А.С.Макаренка.

Робота конференції планується за такими напрямами:

 1. Макаренкознавчі виміри сучасної педагогічної інноватики.
 2. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка у вирішенні проблем дитинства.
 3. Ідеї А.С.Макаренка і проблеми становлення особистості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.
 4. Проблеми соціалізації та інкультурації у контексті творчої спадщини А.С.Макаренка.
 5. Творча спадщина А.С.Макаренка в аспекті управління навчально-виховним закладом.
 6. Міжнародні виміри та контексти макаренкознавства.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, екскурсію до м.  Білопілля, культурну програму. Реєстрація учасників конференції – 15 березня 2018 року у фойє центрального корпусу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 9.00 до 10.00.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді: фаховому науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології».

ТЕЗИ доповідей подаються до 10.02.2018 та будуть надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції.

Тези приймаються до друку українською, німецькою, польською, російською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezykonf.

СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми), який включено доIndex Copernicus Master List, СiteFactor, CEJSH, GoogleScholar, Crossref (вимоги див. Додаток 1), додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.sumy.ua та www.sspu.sumy.ua).

                                                                            Для участі у конференції необхідно:

 • до 10.02.2018 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез доповіді;
 • до 15.03.2018 – текст статті, надісланий електронною поштою.
 •                                                                  Фінансові умови:
 • Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 250 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 10.02.2018. За умови заочної участі в конференції організаційний внесок становить 150 грн.; додатково потрібно сплатити вартість пересилки матеріалів конференції, що становить 25 грн.
 • Редакція надсилає автору статті один примірник опублікованого збірника. За пересилку статті по Україні автор сплачує 25 грн. Вартість додаткового примірника опублікованого збірника  становить 100 грн. Автор може замовити електронну версію номеру журналу в PDF форматі до його публікації на папері. Вартість послуги − 50 грн.
 • Екскурсія до м. Білопілля – батьківщини педагога: відвідання макаренківських місць, музею (вартість 200 грн.).

Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, кафедра педагогіки, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 для Чистякової Ірини Анатоліївни.

Електронний варіант тез доповіді, статті, розділу монографії, заявки та копії квитанцій просимо надсилати електронним листом на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Довідкова інформація для учасників конференції

 1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
 2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
 3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
 4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном (0542) 68-59-47 або за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Зразок оформлення заявки на участь у конференції

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

 «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку

освіти XXI століття»

Прізвище, ім’я, по батькові:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, учене звання:_____________________________________________________________

Посада:___________________________________________________________________________________

Установа:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Країна, адреса:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Контактні телефони: _______________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________________________

Форма участі:_____________________________________________________________________________

Секція конференції:________________________________________________________________________

Тема доповіді:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Мультимедійна презентація: ні □ /так □ _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ березня)

Участь в екскурсії: ні □ /так □  ______________________________________________________________

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!

З повагою оргкомітет.

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка видає науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», що затверджений МОН України як фахове наукове видання з педагогічних наук, у якому публікуються основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал включено до міжнародних наукометричних баз  Index Copernicus Master List, GoogleScholar, СiteFactor та CEJSH. Кожній статті журналу присвоюється DOI– Цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Редакція приймає до друку статті, щопублікуються авторами вперше. Журнал виходить українською та англійською мовами.

Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою дотримання зазначених вище вимог слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи:Introduction, Analysis of relevant research, AimoftheStudy, ResearchMethods, Results, Conclusions.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (без анотацій), повинен становити 12–20 сторінок формату А 4. Шрифт – TimesNewRoman. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог:

 • не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • використовувати лапки формату «   »;
 • між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
 • використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
 • використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому − ім’я та прізвище автора (авторів), назва закладу та ID ORCID автора (реєстрація ID ORCID здійснюється на сайті orcid.org), нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті  інтервал 2. Такий самий інтервал між заголовком та анотацією.

Текстстатті слід надсилати на електронну пошту журналу [ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ].

Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

До статті додається довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

Науковий журнал виходить десять разів на рік. Видання здійснюється із залученням авторських коштів. З метою  заохочення авторів до друку статей англійською мовою, що відповідає інтересам подальшого входження журналу до міжнародних баз даних та державній політиці розвитку міжнародного наукового співробітництва, редакція  запроваджує диференційовану  цінову політику. Вартість друку однієї сторінки тексту статті, що друкується українською мовою, − 50 грн. ; за одну сторінку тексту статті, що друкується  англійською мовою, − 40 грн. Крім того, додатково потрібно сплатити 60 грн. за присвоєння DOI.

Повідомлення про прийняття  статті до друку редколегія надсилає на електронну адресу автора після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування.  Після отримання від редколегії згоди на друк статті кошти на видання  надсилаються автором протягом наступних 10 днів за такими реквізитами:

одержувач ФОП Цьома Серій Петрович

Код ЄДРПОУ 3055312818

МФО 337546

р/р 26006055013767

банк одержувача Сумська філія ПАТ КБ "Приватбанк"

призначення платежу: друк статті Прізвище, ім’я, по батькові (обов’язково)

після проведення проплати обов’язково повідомити і надіслати скан-копію квитанції.

Відповідальний секретар журналу Чистякова Ірина Анатоліївни (контактний телефон редакції журналу 8(0542)68-59-47). Поштова адреса: кафедра педагогіки, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статтю за таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці журналу;
 • виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу: http://pedscience.sspu.sumy.ua.

Редакція надсилає автору статті один примірник опублікованого збірника. За пересилку статті по Україні автор сплачує 25 грн. Вартість додаткового примірника опублікованого збірника  становить 100 грн. Автор може замовити електронну версію номеру журнала у PDF форматі до його публікації на папері. Вартість послуги – 50 грн.

 

 

 

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51

Галина Руденко

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

ORCIDID 0000-0003-0645-6781

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

 

Анотація українською мовою (8 – 10 рядків).

Ключові слова (8 – 10).

Текст статті

РЕЗЮМЕ

Галина Руденко. Название статьи

Аннотация на русаком языке (8 – 10 строк).

Ключевые слова (8 – 10).

SUMMARY

Halina Rudenko. Title of article

Summary (30 lines).

Keywords(8 – 10).

 

У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською та російською мовами і 30 рядків англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА»/REFERENCES (для англомовних статей). Список літератури обов’язково має містити не менше одного джерела (однієї статті), опублікованого (ої) в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології».

Згідно з Наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» вимоги до оформлення літератури змінено. Список використаних джерел інформації має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).

Редакційна колегія

 

 

 

 

Додаток 1

Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

Законодавчий акт

 1. Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act. Title IV, Part B of P.L.(1998).

2. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» (LawofUkraine “OnthemainfoundationsofgiftedchildrenandyouthsupportinUkraine”) (2005). Retrievedfrom: http://www.zakon.rada.gov.ua/

Дисертація/автореферат дисертації

1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ (Bobyr, O. V. Personal characteristics of adolescents with different forms of giftedness (PhD thesis). Dnipropetrovsk).

2. Коваленко, О. А. (2011).Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів початкової школи(автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг. (Kovalenko, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of teaching academically gifted pupils in primary schools (DSc thesis abstract). Kryvyi Rih.

Книга

1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon.

 1. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер. (Rubinstein, S. L. (2000). Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg: Piter).

Частина книги

1. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press.

 1. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД (Korolov, D. K. (2014). Theoretical framework of the research educational environment for gifted children and youth in a foreign science. In R. O. Semenova (Ed.), Educational environment as a factor of the gifted person formation).

Стаття

 1. Heller, K. A. (1989). Perspectivesthediagnosisgiftedness. Germanjournalpsychology, 13, 140–159.
 2. Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75. (Lavrychenko, N. M. (2016). ThetheoreticalmodelgiftednessandtalentbyF. Gagné authorship. Olexandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin, 32, 69–75).

 

Електронний ресурс

 1. http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/.

2. Мала академія наук України. Про МАН. Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu).

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 271 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.