× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

golovna a62f5 1178527110Усеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених з міжнародною участю відбулася 18 травня 2016 року у Сумському  державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Організатори  конференції – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника», кафедра інформатики університету.

Співорганізатори конференції: кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; науково-методичний центр «Формування національно-мовної особистості» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Рада молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Молодіжне наукове об’єднання «Пошук» Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; науково-педагогічне товариство «Гаудеамус» Луцького педагогічного коледжу; Студентське наукове товариство Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Сумське територіальне відділення Малої академії наук України. Усі заклади надіслали привітання, відео виступи або працювали по скапу.
Мету заходу – обмін педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових, науково-методичних досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учителів-дослідників, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння щодо упровадження стандартів академічного письма та публікаційної етики.
У пленарних і секційних засіданнях взяли участь 256 учасників: науковці, викладачі, вчителі загальноосвітніх шкіл, студенти, аспіранти, докторанти. Географія конференції: Суми, Київ, Рівне, Глухів, Вінниця, Умань, Бар Вінницької області, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Кропивницький, Слов'янськ. Узяли участь також студенти, аспіранти, докторанти, викладачі таких закладів, Рівненський державний гуманітарний університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Харківський національний університет внутрішніх справ України, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський державний університет, Машинобудівний коледж СумДУ, КЗ СОР Обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумського територіального відділення Малої академії наук, Сумська філія ХНУВС, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Сумський національний аграрний університет, Навчально-науковий Інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Усього учасників – 250; з них: докторів наук – 12; кандидатів наук – 72; аспірантів – 30; асистентів – 5; здобувачів – 3; старших викладачів – 9; викладачів – 14; вчителів – 12; магістрантів – 45; студентів – 65, з них іноземних студентів – 14.
На пленарному засіданні учасників зацікавили такі теми : Формування академічної культури майбутнього педагога-дослідника в контексті євроінтеграційних процесів: інтердисциплінарний аспект (Семеног О.М., Пономаренко Н.П.)
Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Випереджувальний пріоритет освіти і досліджень
Дєордіца Таяна-Лідія, доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка
Візуальна грамотність як елемент академічної культури

Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка; Безуглий Дмитро Сергійович, викладач, аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Засоби комп'ютерної візуалізації у світлі формування академічної культури педагога-дослідника

Овліягулиєв Язмират, студент 4 курсу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Академічна культура студентства Туркменістану
Сьома Світлана Олексіївна, методист КЗ СОР Обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумського територіального відділення Малої академії наук
Академічна культура слухачів Малої академії наук у вимірах сучасних вимог

Дєнєжніков Сергій Сергійович, кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародних звʼязків Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Філософські пролегомени академічної свободи

Благосмислов Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Діяльність товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: реалії та перспективи

Цукан Н.С., голова наукового товариства Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ
Академічна культура у дослідженнях студентів Харківського національного університету внутрішніх справ

Левенок Інна Сергіївна, фахівець 1 категорії відділу реєстрації іноземних студентів департаменту міжнародної освіти, аспірантка кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Академічна культура іноземних студентів Сумського державного університету

Петренко Сергій Іванович, старший викладач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Дистанційні курси в системі Мооdle (на прикладі курсу «Мовна культура дослідника»)

Сідельник Надія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
Культура міжнаціонального спілкування в професійній підготовці вчителя

Фаст Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, докторант Науково-методичного центру світоглядної освіти молоді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доцент кафедри педагогіки вищої школи ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»
Технології персонального брендингу у науковій кар’єрі молодого вченого

Кумеда Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
«Гіпотетичне» та «істинне» в науково-освітньому дискурсі

Косенко Альона Ігорівна, магістрантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Концептуальні засади навчання української лексикографії у старшій школі крізь призму діалогу особистостей

Програма конференції передбачала роботу секцій за такими напрямами: традиції академічної культури в університетах України; проблеми академічної доброчесності в системі вищої освіти. Шкільний кодекс доброчесності; наукова мовна культура дослідника; академічне письмо і публікаційна етика; бібліографічна культура дослідника; роль наставника у формуванні культури наукового спілкування; інформаційна культура дослідника; дослідження молодих науковців крізь призму академічної культури.

Під час конференції працювали:
 Форум наукових товариств студентів ВНЗ «Молода наука – майбутнє України».
 Брифінг керівників наукових шкіл на тему «Академічна доброчесність як детермінанта успішної наукової кар'єри молодого вченого», (ауд.146).
 Майстер-клас «Мапа розуму (Mind Map): продуктивний засіб візуалізації знань» (Дєордіца Таяна-Лідія, доктор пед.н., проф. Глухівського національного університету імені Олександра Довженка), (ауд. 146).
 Майстер-клас для аспірантів «Наративні інструменти самопрезентації молодого науковця в академічному спілкуванні» (Вовк Мирослава Петрівна, доктор пед.н., головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).
 Вебінар «Тенденції розвитку докторської підготовки фахівців у галузі освіти в університетах світового класу» (Фаст Ольга Леонідівна, докторант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), (ауд.258).
 Семінар-практикум для керівників наукових робіт учнів-слухачів МАН з основ наукової мовної культури, академічної риторики, когнітивної графіки (Семеног Олена Миколаївна, доктор пед. наук, проф. Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка), (ауд.335).
 Семінар-конкурс виступів «Погляди Цицерона на академічне красномовство» (Герман Вікторія Василівна, кан. філ. наук, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка), (ауд. 326).
 Заняття для учнів, слухачів МАН з лексикографічної культури дослідника (Семеног Олена Миколаївна, доктор пед. наук, проф. Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка), (ауд.335).
 Тренінг «Інформаційні ресурси та інформаційне забезпечення наукових досліджень: роль бібліотеки ВНЗ в передачі інформації» (бібліотека).

На основі численних доповідей, виступів і повідомлень учасників на конференції зроблено висновок, що Академічна культура – це візитна картка кожного університету, це його «обличчя». Під цим поняттям розуміємо як репутацію, імідж університету, культуру навчання, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, так і наукову мовну культуру високої духовності, культуру спілкування викладачів і студентів, моральну відповідальність за результати досягнень, культуру толерантності та доброчесності. Формування академічної культури – це тривалий та трудомісткий процес, який вимагає вироблення своїх інтелектуально-етичних норм усіма учасниками та прищеплення цінностей академічній спільноті.
Прийнято рішення конференції.

 DSC6127 3f050 871047068 DSC6129 8fdb7 1771347392 DSC6133 6ac12 1070078494 DSC6134 1063d 798580828 DSC6146 74aed 1933156335 DSC6147 f133c 88146421 DSC6148 3bebe 821657582 DSC6154 e7773 1229192787 DSC6155 f61d6 232752510 DSC6157 4beb0 1034459988 DSC6161 f6c3d 169393579 DSC6181 762f7 1880474294 DSC6191 b2edc 911348891DSC 3840 3080b 1031662508DSC 3903 c6f4b 1801421987DSC 3936 dfcc0 1168422952DSC 3951 d3b47 1748020250DSC 3971 75fb8 957782599DSC 4015 d2f43 1832505106DSC 4029 40c50 1559096611

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 244 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.