Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Публікації викладачів кафедри філософії та соціальних наук

Кафедрою філософії та соціальних наук регулярно видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники для студентів, магістрантів і аспірантів. За останні 5 років викладачами та аспірантами кафедри опубліковані наступні наукові праці:

Монографії

 1. Цикін В.О. Філософський дискурс феномену конвергенції супертехнологій в суспільстві ризику: монографія / В.О. Цикін. – Суми: Видавництво «Мак Ден», 2012. – 264 с.
 2. Снегірьов І.О. Нелінійний характер розвитку соціальних систем (філософсько-методологічний аспект) / І.О. Снегірьов. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 200 с.
 3. Цикин В.А., Брижатая И.А. Философский дискурс современного инновационного образования / В.А. Цикин, И.А. Брижатая. – Суми: Мрія-1, 2014. – 224 с.
 4. Цикин В.А. Философская интерпретация инновационного образования. Философия образования. - Изд-во Palmarium. – 2014, - 246 с.
 5. Пояркова Т. К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання: монографія / Т. К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351 c.
 6. Цикин В.А.Философская интерпретация НБИКС цивилизации: монография / В.А. Цикин – Суми: ФЛМ Цема С.П., - 2016. – 240 с.
 7. Сумченко С.В. Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації: філософсько-                  методологічний аналіз: монографія. - Суми: ФОП Цьома С.П.,- 2017. - 200 с.
 8. Дєнєжніков С.С. Філософські засади трансгуманізму – Суми: ФОП Цьома С.П.,
 9. 2017.– 164 с.
 10. Навчальні та навчально-методичні посібники
 11. Сумченко С.В. Проблема суспільного прогресу у філософії: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти I–IV рівнів акредитації / С.В. Сумченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 72 с.
 12. Зленко Н.М. Історія науки: Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Н.М. Зленко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 204 с.
 13. Дєнєжніков С.С. Історія філософії: Навчально-методичний посібник / С.С. Дєнєжніков. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2013.– 212 с.
 14. Дєнєжніков С.С. Основи логіки: Навчально-методичний посібник / С.С. Дєнєжніков – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 188 с.
 15. Дєнєжніков С.С. Соціологія організації та управління: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи», «Соціальна педагогіка» / С.С. Дєнєжніков. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 242 с.
 16. Сумченко С.В. Природа та суспільство: філософський аспект проблем взаємозв’язку: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / С.В. Сумченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – 89 с.
 17. Сумченко С. В. Вказівки до проведення семінарських занять з філософії для студентів історичного факультету денної форми навчання / С. В. Сумченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 48 с.
 18. Кравченко Т.О. Філософія мови. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів / Т.О. Кравченко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 60 с.
 19. Кравченко Т.О. Соціологія: Курс лекцій – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 220 с.
 20. Кравченко Т.О. Філософія освіти: навчально-методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Суми: ФОН Цьома С.П., 2017. 92 с.
 21. Цикін В.О. Основи сучасної філософії: навч. посібн. для підготовки до семінарських занять та екзаменів – 2-ге вид. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 288 с.
 22. Бондар І.О. Професійна етика. Навчально-методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи– Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 117 с.
 23. Наукові статті
 24. Цикін В.О. Философия постнекласического образования / В.О. Цикін // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – № 1 (7). – 2013. – С. 211–224.
 25. Цикін В.О. Философская интерпретация сущности инновационного образования / В.О. Цикін // Философия науки: традиции и инновации. Научный журнал. – № 2 (8). – 2013.– С. 3–15.
 26. Снегірьов І.О. Концепции социального развития в контексте теории самоорганизации / І.О. Снегірьов. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 171–177.
 27. Сумченко С.В. Високі наукомісткі технології у суспільстві ризику: методологічний аспект / С.В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації. – 2013. – № 1 (7). – С. 245–254.
 28. Сумченко С.В. Філософська інтерпретація критеріїв суспільного прогресу / Сумченко С.В. // Практична філософія. – 2013. – № 4.
 29. Сумченко С.В. Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу / С.В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації. – 2013. – № 2 (8). – С. 103–111.
 30. Кравченко Т.О. Філософський дискурс впливу інформаційно-мережевої парадигми на NBICS-конвергенцію / Т.О. Кравченко // Науковий вісник Чернівецького університету :Збірник наук. Праць. Випуск 646-647. Філософія. – Чернівці :Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – С. 105–110.
 31. Кравченко Т.О. Информационно-сетевая парадигма: ключевые особенности / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації: Науковий журнал. – № 2 (8). – Суми :Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 156–165.
 32. Зленко Н.М. Суспільство ризику як сучасний етап історичного поступу людства / Н.М. Зленко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69.(№ 2). − C. 359–366.
 33. Зленко Н.М. Еволюція наукових поглядів на формування поняття «ризик» / Н.М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. − № 2. (8). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. − С. 48–57.
 34. Зленко Н.М. Філософська інтерпретація hi-hume технологій у сучасному суспільстві / Н.М. Зленко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72.(№ 5). − C. 423–428.
 35. Дєнєжніков С.С. Трансгуманизм (постгуманизм) и научная рациональность в техногенной культуре современности / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації, 2013.– №1(7).– С. 270–278.
 36. Дєнєжніков С.С. Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації, 2013. – № 2 (8). – С. 132–141.
 37. Цикін В.О. Философские основы инновационного образования. / В.О. Цикін // Філософія науки: традиції та інновації. – № 1(9) 2014 – С. 3–15.
 38. Цикін В.О. NBIC-конвергенция – катализатор техногенной модификации человека». / В.О. Цикін // Філософія науки: традиції та інновації. – № 2(10) 2014 – С. 3–14.
 39. Снегірьов І.О. Концепции социального развития в контексте теории самоорганизации. / І.О. Снегірьов // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 171–177.
 40. Снегірьов І.О. Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінійного підходу. / І.О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації. № 2(10) –2014 – С. 14–24.
 41. Зленко Н.М. Соціально-філософський аналіз теорії суспільства споживання. / Н.М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. − № 1. (9). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. − С. 77–84.
 42. Кравченко Т.О. Аксіологічний аспект інформаційно-мережевої парадигми. / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації: Науковий журнал. – № 1 (9). – Суми :Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 53–63.
 43. Кравченко Т.О. Становлення цінностейсучасної людини в добу інформаційно-мережевого суспільства. / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації :Науковий журнал. – № 2 (10). – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 151–161.
 44. Дєнєжніков С.С. Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи. / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. – № 1 (9).– 2014.– С. 92–100.
 45. Дєнєжніков С.С. Індустрія hi-hume-технологій: до абрисів транс-гуманістичного майбутнього. / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. – № 2 (10). – 2014. – С. 161–171.
 46. Цыкин В.А. Концептуальные основы философии образования / В.А. Цыкин // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 58–69.
 47. Наумкіна О.А. Превентивність як атрибут сучасної освіти / О.А. Наумкіна // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 69–75.
 48. Снегірьов І.О. Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння / І. О.Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 92 – 108.
 49. Сумченко С.В. Філософські та світоглядні проблеми практичного застосування NBICS технологій / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 3–11.
 50. Зленко Н.Н. Мировоззренческое значение технологий NBICS-конвергенции / Н.Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 11–21.
 51. Кравченко Т.О. Розвиток сучасної освіти в умовах інформаційно-мережевої парадигми / Т. О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 75–84.
 52. Дєнєжніков С.С. Методологія форсайту в науковому прогнозуванні майбутнього / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 108–117.
 53. Цикін В.О. Эволюция понятия «цивилизация» / Цикін В.О.// Філософія науки: традиції та інновації, 2015, - №2(12). – с. 3-13.
 54. Цикін В.О. Особенности постнеклассической науки // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість.» - Вінницький національний технічний університет, 28-29 вересня 2016 р. С.55-59.
 55. Наумкіна О.А. Лінійне та нелінійне мислення: проблема пріоритетності // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 43-46.
 56. Наумкіна О.А. Філософія протягом життя // Філософія науки: традиції та інновації, 2016. - №1(13).
 57. Снєгірьов І.О. Передумови виникнення нелінійного світорозуміння       / І.О. Снєгірьов // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).– С. 19-36.
 58. Зленко Н.Н. Философский дискурс конвергентних технологий в современном обществе // Науковий журнал «Молодий вчений»: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – № 10 (37) жовтень, 2016. – С. 96-101. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus)
 59. Дєнєжніков С.С. Загальнометодологічні засади проведення форсайтних досліджень / Дєнєжніков С.С. // Філософія науки: традиції та інновації.– 2016.– № 1(13).
 60. Дєнєжніков С.С. Конвергенція технологій як чинник науково-технічного розвитку / С.С. Дєнєжніков // Практична філософія, 2016.– № 4.
 61. Дєнєжніков С.С. Трансгуманістичні перспективи людини у сучасних форсайтних дослідженнях / Денежніков С.С. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).– С. 115-124.
 62. Кравченко Т.О. Сучасна медіаосвіта як новий етап у розвитку освіти / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).– С. 36-45.
 63. Бондар І. О. Богословсько-герменевтичні підходи до реформування традиції в протестантизмі / І. О. Бондар // Філософія науки: традиції та інновації. Наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2016. – №1-2 (13-14).
 64. Ведмедєв М.М. Інформаційна й інтелектуальна доступність знаннєвих ресурсів // Філософія науки: традиції та інновації. – 2016, №1-2(13-14).
 65. Ведмедєв М.М. Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотара. /Ведмедєв М.М. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).
 66. Цикін В.О. Синергетика – катализатор глобального исторического процесса // Філософські науки: традиції та інновації. – 2016, 1-2 (13-14). – С. 3-12.
 67. Цикін В.О. Перелом в цивилизационном развитии и его ценностные ориентации // Філософські науки: традиції та інновації. – 2017, - 1(15). – С. 3-19.
 68. Цикін В.А. Философский дискурс понятия «цивилизация». //Журнал «Пере-пост». – 2016. – №1 . – С. 208-220.
 69. Наумкіна О.А. Філософія для дітей – перший крок формування       «людини рефлексуючої» // Філософія науки: традиції та інновації: Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – №1 (15). – С. 143-150.
 70. Снегірьов І. О. Вплив розвитку наукомістких технологій на економічну сферу буття // Філософія науки: традиції та інновації. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. –       № 1(15). - С. 80-91.
 71. Снегірьов І.О. Штучний інтелект як чинник нелінійного розвитку соціальних систем // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: Серія «Філософія». Вип. 779. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2017. - С. 87-100.
 72. Снегирев И.А. Нелинейное пространство искусственного интеллекта: философско-мировоззренческое осмысление // Філософія науки: традиції та інновації. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 36-60.
 73. Зленко Н.М. Філософсько-методологічні аспекти сучасних соціальних технологій // Філософія науки традиції та інновації. Наук. журнал. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 1-2. (13-14). – С. 121-128.
 74. Зленко Н.Н. Філософський аналіз технологій маніпулювання // Філософія науки традиції та інновації. Наук. журнал. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 1. (15). – С. 109-120.
 75. Бондар І. О. Політеїзм як фактор давньогрецької ментальності /// Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 36. – К.; Полтава, 2016. – С. 31-45.
 76. 51. Бондар І. О. Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 37 (50). – С. 3-9.
 77. Пояркова Т.К. «РУСЬКИЙ МІР» ЯК ЕФЕКТ «ДОПОВНЕНОЇ» РЕАЛЬНОСТІ // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Т. Шевченка. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2016. − № 3(35). – С. 172−179.
 78. Пояркова Т., Зленко Н. Українська освіта: перехрестя або глухий кут? / Тетяна Пояркова, Наталія Зленко // Політичні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХІ ст. [Збірник наукових праць]. – Житомир, ФОП Євенок О.О., 2017. – С. 238−244.
 79. Ведмедев М. М. Легитимация знания а контексте знаниевых обществ // Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 40 – 49.
 80. Сумченко С.В. Конвергентні технології: філософські аспекти осмислення// Філософія науки традиції та інновації. Наук. журнал. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 1. (15). – С. 91-99.
 81. Дєнєжніков С.С. Методологічні запити реалізації моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру // Філософія науки: традиції та інновації.– 2017.– № 1(15).– С. 169-179.
 82. Дєнєжніков С.С. Інноваційно-освітні кластер в умовах розвитку регіонального університету // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 780. Філософія.– Чернівці: Чернівецький університет, 2017.– С. 106-110.
 83. Дєнєжніков С.С. Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на свідомість людини і конструювання нової реальності // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 4 / За ред. проф. О.В. Михайличенка.– Суми: Вид-во СумДПУ Імені А.С. Макаренка, 2017.– С.16-20.
 84. Кравченко Т.О. Науково-технічний прогрес та свобода особистості: філософсько-аксіологічний аналіз // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017.– № 1 (15). – С. 121–130.
 85. Кравченко Т.О. Технології, які змінюють суспільство. Суспільство, що трансформує етику (філософський аналіз) // Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43) березень. – Ч. 1. – С. 38–44.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 151 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.