× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

У жовтні 2002 року внаслідок реорганізації кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента Є.О.Іванова було створено кафедру музично-інструментального виконавства. Основний кадровий потенціал кафедри музично-інструментального виконавства закладався у період з 1983 по 1997 рр. завдяки зусиллям кандидата педагогічних наук, доцента А.Ф.Кречківського. Кафедра розвивалась та успішно виконувала навчальні, наукові та творчі завдання під керівництвом доцентів І.С.Драч, Є.О. Іванова, Л.Г. Тарапати-Більченко. Спеціальність хореографія з’явилася на факультеті мистецтв в 2001 році за ініціативи заслужених працівників освіти України Тригуб Ірини Василівни та Тригуб Станіслава Вікторовича. Викладачі кафедри здійснюють кваліфіковану підготовку фахівців з напряму «Хореографія». Усвідомлення необхідності у підготовці вчителів різних мистецьких дисциплін, а не тільки музики спричинило організаційно-структурні зміни на факультеті, у тому числі започаткування у 2002 році спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія». Ці зміни були ініційовані кафедрою, яка з появою нової спеціальності стала називатися кафедрою хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури.

У вересні 2009 року в зв’язку з урахуванням європейських тенденцій розвитку мистецької освіти та з метою активізації науково-педагогічних і методичних пошуків у сфері підготовки вчителів-хореографів кафедра хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури зазнала структурно-змістових змін. Нова кафедра отримала назву кафедра мистецької педагогіки та хореографії, яка забезпечувала підготовку студентів зі спеціальності денної та заочної форм навчання.

У зв’язку з розширенням контингенту іноземних студентів кафедра мистецької педагогіки та хореографії і кафедра музично інструментального виконавства об’єдналися в одну кафедру. Так, із жовтня 2018 року на базі Навчально-наукового інституту культури і мистецтв з’являється кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства.

Зараз на кафедрі працюють 33 викладача,6 провідних концертмейстерів та 2 лаборанта. 15 викладачів мають наукові ступені та вчені звання.

Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства є осередком збереження кращих традицій хореографічного мистецтва, вітчизняного музикознавства і музичної педагогіки. Вона успішно здійснює хореографічну та музично-інструментальну підготовку вчителя хореографії, музики, плідно займається науковою та культурно-просвітницькою діяльністю.

Науково-дослідна робота викладачів зосереджується навколо актуальних проблем музично-педагогічної освіти і музикознавства. Аналізуються інноваційні процеси у сучасному музичному мистецтві; визначаються особливості виконавської інтерпретації музичних творів композиторів західно-європейської та вітчизняної традиції (доц. АнтонецьО.А., Довжинець І.Г., Сулім Р.А.). Викладачі кафедри плідно досліджують музичну культуру Сумщини (доц. Макарова В.А.); здійснюють перекладення, аранжування та виконавську редакцію творів сучасних сумських композиторів (доц. Зуєв П.К., Єрьоменко А.Ю.).

За результатами науково-дослідної роботи викладачами кафедри у період з 2005 по 2018 рр. успішно захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертація; опубліковано 3 монографії, 11 навчально-методичних посібників (з них 7 мають гриф МОН), більше 70 статей, 4 нотних видання та 5 інформаційних буклетів.

Посібники та методичні розробки викладачів кафедри активно впроваджуються у навчальний процес. Апробована та успішно використовується у курсі „Концертмейстерський клас” в навчально-науковому інституті культури і мистецтв СумДПУ імені А.С.Макаренка «Хрестоматія з акомпаніаторської практики» (автори – доц. Л.В.Зуєва та доц. П.К.Зуєв, 2006). Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Оркестровий клас, ансамбль» циклу фахової підготовки вчителя музики доповнюють посібники доц. Є.Іванова та Г.Радченка «Інструментовка  для народно-інструментальних ансамблів (деякі питання теорії та практики)» (2009); В.Рудюка «Народно-інструментальні ансамблі у загальноосвітній школі» (2007) та інші.

На кафедрі хореографії та музично-інструментального виконавства систематично проводяться науково-методичні семінари та конференції.

Серед основних: «Особливості впровадження кредитно-модульної системи у практику викладання мистецьких дисциплін», «Оркестровий клас (ансамбль) у фаховій підготовці музиканта-педагога», „Особливості навчання музиці дітей дошкільного віку”, „Формування артикуляційних компетенцій учнів дитячих музичних шкіл в класі фортепіано”, „Ознаки стилю та реформи жанрів у творчості Ф.Шопена”, «Терапевтичний потенціал музичного мистецтва» та інші.

Керівництво науково-творчою діяльністю студентів. 

Під керівництвом викладачів кафедри здобули 17 дипломів лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

2008 рік став успішним для студентів Л.Черниш та О.Іванова, які здобули диплом лауреатів ІІ ступеню на І Відкритому всеукраїнському конкурсі баяністів-акордеоністів "Вічних рух" (м. Дрогобич, керівник – доц. Зуєв П.К.). Студенти Є.Матвєєв та Л.Бєляєва взяли участь у ІХ Міжнародному фестивалі слов’янської фортепіанної музики (м. Мелітополь, керівники – доц. С.П.Зуєв та О.А.Антонець).

У 2009 році Л.Черниш та О.Іванов– лауреати ІІ Відкритого всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів "Вічних рух" (м. Дрогобич, диплом ІІІ ступеню, керівник – доц. Зуєв П.К.)

Під керівництвом викладачів кафедри виконано та успішно захищаються  
магістерські роботи та дипломні дослідження, результати яких опубліковано у збірках студентських наукових робіт. На кафедрі працюють студентські наукові гуртки з актуальних проблем хореографії та музичного виконавства. Практичний досвід набувається студентами під час виступів на концертах, фестивалях, конкурсах. Кафедра зберігає традицію проведення факультетського конкурсу піаністів.

У 2005 році кафедрою було започатковано фестиваль ансамблевої музики, новизна якого полягає у спільному музикуванні студентів, випускників, а також викладачів та концертмейстерів факультету мистецтв. Ансамблева музика втілює в звуках діалогічність як суттєву ознаку культурного простору. Діалог-змагання і діалог-обговорення, діалог особистостей і діалог контекстів, масштабність світоглядних проблем і камерність внутрішніх духовних пошуків яскраво виявляють себе у фестивальному просторі. У фестивалях беруть участь близько двохсот учасників. Творча співпраця студентів та викладачів у різних складах, стилях і жанрах дозволяє сподіватися на подальший успішний розвиток молодих музикантів на педагогічній та виконавській ниві.

Культурно-просвітницька діяльність кафедри складається з концертів окремих виконавців і творчих колективів, виконавських фестивалів, конкурсів.

Концерти відбуваються в навчальних закладах м. Суми та Сумської області, Сумській обласній філармонії. У сольних концертах слухачів захоплює віртуозність та глибина виконавських інтерпретацій О. Антонець, джазово-імпровізаційні пошуки С. Зуєва, виступи інструментальних ансамблів за участю Р.Сулім, Л.Тарапати-Більченко, концертмейстера О. Желудкова.

У 2009 році кафедра започаткувала мистецьку благодійну акцію «Бузковий блюз», спрямовану на те, щоб привернути увагу громадськості до проблем ботанічного саду СумДПУ ім. А.С.Макаренка та залучити кошти на його розвиток. Філософським підґрунтям проекту стала ідея про гармонійну єдність людини і природи як запоруки їх існування. Мистецтво стало дієвим провідником цієї ідеї. Проект викликав резонанс у засобах масової інформації та досягнув мети.

Новою формою організації наукової діяльності стали міжкафедральні наукові проекти: «Музичний простір України: творчість, виконавство, педагогіка» та «Формування артотерапевтичних компетенцій вчителів мистецьких дисциплін», які спрямовані на дослідження національної музичної культури та терапевтичного потенціалу мистецтва. Проекти реалізуються викладачами кафедри хореогрфії та музично-інструментального виконавства.

Педагогічний та творчий потенціал викладачів кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства дозволяє вибудовувати нові творчі плани та сподіватися на їх успішну реалізацію у майбутньому.

Навчальні дисципліни кафедри:

основний музичний інструмент (фортепіано, баян, бандура, віолончель, домра, гітара);

- концертмейстерський клас;

- додатковий музичний інструмент;

- ансамбль (народні інструменти, скрипка, бандура, віолончель, фортепіано, баян);

- гра на музичному інструменті (для студентів-хореографів);

- наукові засади викладання дисципліни у вузі (фортепіано, народні інструменти – магістр.);

- інновації в розвитку музичного мистецтва (магістр.);

- філософія музики (магістр.);

- практикум за кваліфікацією (магістр.);

- методика викладання гри на музичному інструменті (фортепіано, струнні та народні інструменти);

- актуальні проблеми виконавства.

 

- теорія та методика викладання класичного танцю;

- теорія та методика викладання народно-сценічного танцю;

- теорія та методика викладання українського танцю;

- теорія та методика викладання історико-побутового танцю;

- теорія та методика викладання сучасного танцю;

- теорія та методика викладання сучасного бального танцю;

- теорія та методика роботи з хореографічним колективом;

- мистецтво балетмейстера;

- народний костюм та сучасне оформлення танцю;

- підготовка концертних номерів;

- історія хореографічного мистецтва;

- гімнастика;

- основи акторської майстерності хореографа;

- методика викладання віртуозних рухів;

- ансамбль;

- хореографічні терміни французькою мовою;

- ритміка та музичний рух;

- режисура хореографічних творів;

- основи наукового дослідження.

Контактний телефон: 68-59-78

Завідувач кафедри:

3av.kafedroyu remenko f0424 247671094 04640 475365884Єременко Ольга Володимирівна

Доктор педагогічних наук, завідувач кафедри музично-інструментального виконавства. Народилась 31 жовтня 1969 року в м. Суми в сім’ї службовців. Навчалась у Сумському музичному училищі імені Д.С. Бортнянського, на музично-педагогічному факультеті СумДПУ імені А.С.Макаренка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Музика і педагогіка». Працювала в ЗОСШ №6 м. Суми. З 1993 року працює в СумДПУ імені А.С.Макаренка. Має високі досягнення у науково-дослідній, науково-методичній роботі. За результатами кандидатського дослідження, захищеного у 1998 році, опубліковано методичний посібник з грифом МОН «Розвиток музичного сприймання підлітків засобами використання музичних констант».

У 2010 році захистила докторську дисертацію з теми «Теорія та методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Має понад 80 наукових праць, з яких 1 навчально-методичний посібник, 1 монографія та понад 60 фахових публікацій. Досліджує проблеми підготовки фахівців музичного мистецтва. Успішно викладає вокал,, читає спецкурси, керує науковою роботою студентів, магістрантів та аспірантів. Член спеціалізованих вчених рад у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (Д 26.053.01) та Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка (Д 55.053.01).

Під її керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Нагороджена почесними грамотами за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Доступні публікації:

1. Підготовка магістрів музичного мистецтва: теоретикометодологічні орієнтири її оновлення/Ольга Володимирівна Єременко/Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа ГМ Падалки:[колективна монографія]/Під наук. ред. АВ Козир.–Вид. друге, допов

ОВ Єременко

К.: НПУ імені МП Драгоманова

    2. Теорія і методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах

ОВ Єременко

Теорія та методика музичного навчання/Ольга Володимирівна Єременко

    3.Педагогічна спрямованість підготовки фахівців з музичного мистецтва: теоретико-практичні підходи до її реалізації

ОВ Єременко

Редакційна колегія, 332

    4.Теоретико-методологічні орієнтири підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю

ОВ Єременко

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 81-87

    5.Види навчальної діяльності майбутнії фахівців музичного мистецтва: зміст та суттєві ознаки реалізації в магістратурі педагогічних університетів

ОВ Єременко

Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …

    6.Інтеграційні процеси: особливості реалізації в хореографічній освіті

ОВ Єременко

Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 3-12

     7.Теоретико-методологічні підходи до підготовки педагогів-хореографів

О Єременко

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 148-161

Склад кафедри: 

IMG 906 432146956 8232b 391261931Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна

Директор Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор

Освіта

 • 2002 – Одеська державна академія музики ім. А. В. Нежданової.
 • 2007 – аспірантка Одеського національного політехнічного університету, гуманітарного факультету, спеціальність «Культурологія та мистецтвознавство».
 • 2008 – захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті культури і мистецтв зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури у галузі мистецтвознавства.
 • 2011 – отримала вчене звання доцента кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки.
 • 2012 – докторант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014 – захистила докторську дисертацію у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Професійна кар'єра
 • 2002 – 2005 – викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв.
 • 2005 – 2008 – старший викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв.
 • 2008 – 2009 – старший викладач кафедри культурології та кіно-телемистецтва ЛНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2009 - 2014 – доцент кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки, Інституту культури і мистецтв ЛНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2014 – 2016 – завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, професор цієї ж кафедри.
 • 2016 – по теперішній час ‒ директор Навчально-науковогоІнституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Олена Анатоліївна є організатором науково-дослідних та освітніх проектів між вищими навчальними закладами України, Сербії та Китаю, член редколегії міжнародних фахових видань з педагогіки «Godisnjak» (Сербія) та збірника наукових праць, який включено до міжнародної наукометричної бази даних ScientificIndexingServices (USA). «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Україна – Сербія – Азербайджан – Польща – Канада).Керівник магістерських та кандидатських робіт.

1 c61ae 1806496239Тарапата-Більченко Лідія Григорівна
кандидат філософських наук, доцент

Закінчила Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка /з відзнакою/, Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського за спеціальністю „фортепіано” /з відзнакою/ (клас проф. Б.О.Скловського та доц. В.І.Лозової); аспірантуру Харківського державного університету ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю „філософія культури”. З 1988 року працює  на факультеті мистецтв Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження)”. Започаткувала на факультеті мистецтв СумДПУ навчальний курс „Філософія музики”. Керує дипломними, магістерськими та творчими роботами студентів. Член редакційної колегії фахового видання «Педагогічні науки», відповідальний редактор 3 збірок наукових праць. Голова конференції трудового колективу факультету мистецтв, член Вченої ради університету та Вченої ради факультету мистецтв. Займається культурно-просвітницькою діяльністю. Куратор навчально-просвітницького проекту „Мистецька галерея” в СНАУ, ініціатор благодійної мистецької акції «Бузковий блюз», учасник телевізійного проекту з питань філософії та культури на АкадемТV. Автор близько 30 наукових та методичних публікацій, навчального посібника „Філософія музики”. Сфера наукових інтересів – філософія музики, культурологія, мистецтвознавство.

Доступні публікації:

 1. Тарапата Л.Г. Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Тарапата Лідія Григорівна ; Харківський держ. ун-т. – Х., 1998. – 18 с.
 2. Тарапата Л.Г. Світ у масштабі звукоряду : семантичний простір музично-космологічної ідеї  / Л.Г.Тарапата // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання : Збірник наукових праць. – Суми : Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2002. – С. 32–38.

3. Тарапата-Бильченко Л.Г. «Гармония мира» как мировоззренческая парадигма (о роли музыки в процессе семантизации мира) / Тарапата-Бильченко Лидия // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : Збірник наукових праць. – Суми-Київ : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 311–319.

4. Тарапата-Більченко Л. Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики / Лідія Тарапата-Більченко // Філософія освіти : наук. часопис. – 2011. – № 1-2 (10). – К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2011. – С.390–397.4. Тарапата-Більченко Л. Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики / Лідія Тарапата-Більченко // Філософія освіти : наук. часопис. – 2011. – № 1-2 (10). – К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2011. – С.390–397.

5.Зміст музично-інструментальної підготовки педагога-хореографа [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 183-192.

6. Філософія музики [Текст] : навч. посібник для студ. та магістрантів ф-ту мистецтв / Л. Г. Тарапата-Більченко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 76 с.

7. Тарапата-Більченко Л.Г. Інтеграційний потенціал філософії музики у фаховій підготовці музиканта-педагога / Л.Г.Тарапата-Більченко // Теоретичні питання культури, освіти, виховання : Зб. наук. праць. Вип. 32. – К. : КНДУ, 2007. – С. 194-199.

8. Тарапата-Більченко, Л. Г.  Музично-космологічна ідея у просторі сучасної музично-педагогічної освіти [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 181-184.

9. Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики в системі музично-педагогічної освіти / Л.Г.Тарапата-Більченко // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 504-510.

3 47aee 139002432Антонець Олена Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства,  доцент

Закінчила Сумське музичне училище ім. Д.С.Бортнянського (з відзнакою), Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського за спеціальністю „фортепіано” (клас заслуженого діяча мистецтв України, проф. Н.О. Єщенко). З 1989 року працювала у Сумському музичному училищі, з 1993 року – викладач факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію „Еволюція салонної музики в європейській культурі” (науковий керівник – доктор мистецтвознавствава, професор І.С.Драч). Здійснює активну концертну просвітницьку діяльність. У складі фортепіанного дуету «Два рояля»  активно пропагує класичну музику  та є  учасницею численних філармонійних концертних  проектів, серед яких: програми, присвячені творчості Л.Бетховена. В.Моцарта, М.Равеля,               С.Рахманінова, О.Скрябіна, П.Чайковського, А.Шнітке, Д.Шостаковича, А.П’яццолли, Дж.Гершвіна, Д.Брубека, В.Грязнова та ін..

У співавторстві з Людмилою Скринник ініціювала проект  під назвою «Класика від   Yamaha», в рамках якого проводить концерти класичної фортепіанної ансамблевої музики.

Автор навчального посібника «Салонне мистецтво в європейській культуріXVII–XVIII століть». Сфера наукових інтересів – мистецтвознавство, культурологія, фортепіанне виконавство.

Доступні публікації:

1. Еволюція салонної музики в європейській культуріЕволюція салонної музики в європейській культурі

2.Ф. Лист и салон его времени

3.Салонные традиции в исполнительских школах виртуозов-пианистов первой половины xix века

 4.Антонец Е.А. Моцарт и музыкальный салон его времени // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 24. Постать митця у художньому просторі міста / Харк. нац. ун‑т мистецтв імені І. П. Котляревського ; ред.‑упоряд. Л. В. Шаповалова. — Харків, 2009. — С.173-186.

golyaka1 ce163 932672465 0f81f 1252752983Голяка Геннадій Петрович

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач секції оркестрових інструментів

У 1994 році закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І. Чайковського по класу баяна Заслуженого артиста України, доцента Ю.В.Федорова. По диригуванню, інструментовці та оркестровому класу навчався у Заслуженого діяча мистецтв України професора А.С. Дубини. Після завершення навчання одержав кваліфікації викладача, концертного виконавця та диригента оркестру народних інструментів.

В 2004-2007 роках навчався в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. У 2008 захистив кандидатську дисертацію на тему «Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару» за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри музично-інструментального виконавства.
Стаж педагогічної роботи понад 20 років. Працював на посадах викладача та концертмейстера Сумського вищого училища культури і мистецтв імені Д.С. Бортнянського (з 1996 по 2002); провідного концертмейстера та доцента кафедр мистецької педагогіки та хореографії, музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2002-2013); викладача про класу баяна в музичних школах (за сумісництвом, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»); доцента кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2013-2017).
Автор понад 30 наукових публікацій у фахових і міжнародних виданнях. У колі досліджень баянне мистецтво, творчість українських композиторів, проблеми музичного репертуару та народно-інструментальне виконавство. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. У якості офіційного опонента та рецензента бере участь в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.
Член редколегії збірників наукових праць «Мистецькі пошуки» (2012), «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (2017).
Є одним з авторів ідеї науково-творчих проектів Всеукраїнської та Міжнародної науково-практичних конференцій «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (2016, 2017), Першої Всеукраїнської науково-практичної велоконференції «Сїверщина. Від столиці до столиці» (2016).
Викладає навчальні дисципліни фах, оркестровий клас, інструментальний ансамбль, диригування, диригування та робота з оркестром, інструментознавство, читання оркестрових партитур, історія виконавства. Художній керівник та диригент студентського оркестру народних інструментів Навчально-наукового інституту мистецтв і культури Сум ДПУ імені А.С.Макаренка.

4 57f3b 257487404Довжинець Інна Георгіївна

кандидат мистецтвознавства,  доцент, завідувач секції фортепіано

Закінчила Сумське музичне училище ім. Д.С.Бортнянського (з відзнакою), Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського (з відзнакою), асистентуру-стажування Національної музичної академії України (спеціальність „фортепіано”, творчий керівник – проф. А.П.Задерацька). З 1990 року працює на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці” (науковий керівник – доктор мист.-ва І.С.Драч). Працює над докторською дисертацією на тему: «Академічне концертне виконавство в умовах інформаційного суспільства: основи буття». Веде плідну педагогічну, концертну, просвітницьку діяльність. 

Доступні публікації:

 1. Довжинець, І. Г. Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Довжинець Інна Георгіївна ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006. - 206 арк. - арк. 192-2016. 

2. Довжинець, І. Г.  Жанр баркароли у фортепіанній творчості С. В. Рахманінова [Текст] / І. Г. Довжинець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 40-41.

3. Довжинець, І. Г.  "Імпресіонізм" фортепіанних прелюдій В. Барвінського [Текст] / І. Г. Довжинець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 28

4. Довжинець, І. Г.  Зарубіжні системи дошкільного музичного виховання (досвід теоретичного аналізу) [Текст] / І. Г. Довжинець, С. В. Холодьон // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [ред. кол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 155-158.

5. Довжинець, І. Г.  Неофольклорні тенденції у фортепіанній творчості І. Шамо (на прикладі сюїтних циклів) [Текст] / І. Г. Довжинець // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [ред. кол. : О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 132-140.

6. Довжинець І.Г. Класична музика в умовах інформаційного суспільства [Текст] /І.Г.Довжинець //Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 41. Класика в сучасній культурі / Харк. нац. ун‑т мистецтв імені І. П. Котляревського ; ред.‑упоряд. Л. В. Русакова. — Харків : Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2014. — С.29-38.

7. Довжинець І.Г. "Дзвоновий простір" фортепіанних мініатюр Ф. Ліста/ І. Г. Довжинець //Актуальні питання мистецької педагогіки: Зб. пр. наук.-прак. конф. «Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля. Музично-педагогічний аспект» (Хмельницький, 22-23 вересня 2011 р.). – Хмельницький: ХГПА - 2011. - Вип. 1. -, 2011. – Вип. І. –С. 120-122

8. ДовжинецьІ. Г.Музичне життя повітового міста в роки Першої світової війни / І. Г.Довжинець// Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2014. - № 4. - С. 99-106

Єрьоменко Андрій ЮрійовичEremenko A

викладач кафедри музично-інструментального виконавства

Закінчив Сумське вище училище мистецтв та культури ім. Д.С.Бортнянського /клас викладача – Л.М. Чурюкіної/, Національну музичну академію України ім. П.І.Чайковського /клас Заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора, академіка М.А.Давидова/. У 2005-2008 рр. продовжив навчання в асистентурі Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Лауреат міжнародних конкурсів: «Кубок Донбасу» (м. Луганськ, 2002, Гран-При); Міжнародний відео-конкурс (м. Нью-Йорк, 2004, ІІ премія); «Петропавлівскі асамблеї» (м. Санкт-Петербург, 2005, ІІ премія).

З 2010 року працює на кафедрі музично-інструментального виконавства СумДПУ ім. А.С.Макаренка. Займається активною концертною діяльністю. Сфера наукових інтересів – теорія та методика баянного виконавства.

 

 

Eremenko N

Єрьоменко Наталія Олександрівна

 викладач кафедри музично-інструментального виконавства

Закінчила Сумське вище училище культури і мистецтв ім. Д.С.Бортнянського, Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «викладач бандури, диригент» з відзнакою, аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Теорія та історія культури».

З 2010 року працює на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. Займається концертною діяльністю. Сфера наукових інтересів – історія, теорія та методика бандурного виконавства.

 

 

 

6 e84c5 1707711433Зуєв Павло Кирилович

Заслужений працівник культури України, доцент

Народився 9 липня 1948 року в с. Хотімля Волчанського району Харківській області. 

Закінчив Харківське музичне училище, Харківський державний інститут культури, Харківський інститут мистецтв імені І.П.Котляревського.
З 1980 р. працює в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. З 1987 р. завідувач секцією народних інструментів. З 1994 р. доцент кафедри музично-інструментального виконавства.
Зуєв П.К. є автором понад 30 науко-методичних публікацій з питань музичної педагогіки. Серед них 6 навчальних посібників (три з грифом МОН України), що ефективно використовуються студентами на лекційних і практичних заняттях з профілюючих дисциплін. (основний музичний інструмент, концертмейстерський клас, ансамбль, методика викладання гри на баяні, акордеоні). Найбільш вагомі з них:
Виконавська інтерпретація поліфонічної музики (2005 р.);
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина І (2006 р.);;
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина II (2006 р.);
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина IIІ (2012 р.).
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина IV (2015 р.).
Практикум з акомпаніаторської майстерності. (2016 р.).
Надзвичайно актуальним у контексті пропаганди сучасної вітчизняної (зокрема, регіональної) музичної культури є вихід у світ навчальних нотних видань „Сумські композитори – молоді", „Джерело", „Калинова доля", „Усміхнися всім навколо", в яких Зуєв П.К. створив авторське аранжування та виконавську редакцію вокально-хорових творів сучасних українських композиторів для баяна, акордеона. Більшість цих творів вперше здобули друкований варіант авторського акомпанементу. Активній популяризації збірок сприяють концертні виступи та презентації, висвітлені місцевою пресою та розміщені в мережі Інтернет.
Зуєв П.К. відомий у освітянських і мистецьких колах України як педагог, ансамбліст, аранжувальник. Під його керівництвом стали лауреатами Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів баяністів-акордеоністів студенти:
1. Валентина Альошина – лауреат ІІ республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів України (м. Кривий Ріг, 1991 р., І премія);
2. Микола Чалий - лауреат ІІ республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів України (м. Кривий Ріг, 1991 р., ІІ премія);
3. Юлія Томіленко - лауреат ІІІ республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів України (м. Мелітополь, 1994 р., ІІ премія);
4. Дует баяністів у складі Валентини та Миколи Чалих - лауреат ІV республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів Міністерства освіти і науки України (м. Івано-Франківськ, 1996 р., І премія);
5. Андрій М’ягких - лауреат V Всеукраїнського конкурсу баяністі, акордеоністів „Кращий за фахом” студентів вищих навчальних закладів (м. Мелітополь, 1998 р., ІІІ премія);
6. Олексій Липовий – дипломант ІV Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна” – 2005 (м. Ялта, 2005 р.);
7. Олексій Липовий – лауреат І Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів „Акорди Львова” – 2006 (м. Львів, 2006 р., ІІ премія);
8. Олексій Липовий – лауреат V Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна” – 2006 (м. Ялта, 2006 р., ІІІ премія);
9. Олексій Липовий – лауреат І Міжнародного конкурсу баяністів, акордеоністів студентів інститутів мистецтв та музично-педагогічних факультетів (м. Луцьк, 2007 р., ІІІ премія);
10. Дует баяністів у складі Людмили Черниш та Олександра Іванова – лауреат І-го Відкритого Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Вічний рух” (м. Дрогобич, 2008 р., ІІ премія);
11. Дует баяністів у складі Людмили Черниш та Олександра Іванова – лауреат ІІ-го Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів „Вічний рух” (м. Дрогобич, 2009 р., ІІІ премія);
12. Кириченко Анатолія – дипломант Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2014р.);
13. Гавриленко Вікторія - диплом лауреата 1 ступеню Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2015р.);
14. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк лауреат VIII Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusik – 2016» ІІ премія (м. Луцьк, 2016 р.);
15. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк диплом лауреата II ступеню Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2015р.);
16. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк диплом I ступеню І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтва та театрів мод «Первоцвіти» (м.Суми, 2017р.);
17. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк диплом лауреата II ступеню Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2017р.).
Брав участь у роботі журі Другого республіканського міжвузівського конкурсу баяністів і акордеоністів, студентів педагогічних інститутів України (Кривий Ріг, 1991), III Всеукраїнського конкурсу баяністів, акордеоністів «Класична спадщина та сучасна музика України» (м.Мелітополь,1994р.), V Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців „Кримська весна – 2006» (м. Ялта, 2006 р.), постійний член журі регіонального дитячого виконавського конкурсу «Крила надії» (м. Суми).
На протязі багатьох років Зуєв П.К. – керівник тріо баяністів (П.Зуєв, Л.Зуєва, В.Рудюк), концертна діяльність якого пов'язана з виступами у м. Суми, області та закордоном. У складі делегації Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка по обміну досвідом тріо баяністів відвідало Врачанський педінститут, де відбулися сольні концерти колективу (Болгарія, квітень 1990). На запрошення Врачанської філармонії тріо баяністів виступило в межах Міжнародного фестивалю «Враца – 90» (Болгарія, грудень 1990). Учасник факультетського ансамблю «Експромт», лауреата Міжнародного конкурсу «Вічний рух» (Дрогобич, 2014 р.).
Зуєв П.К. створив потужну школу висококваліфікованих фахівців, які досягли значних успіхів у творчій, педагогічній та організаційній діяльності. Це Заслужений діяч мистецтв України, композитор і співак В. Козупиця, лауреат Міжнародних конкурсів, соліст обласної філармонії О. Липовий, лауреат Всеукраїнських конкурсів, художній керівник народного самодіяльного хору «Оріяни» М. Чалий, лауреат Всеукраїнських конкурсів, художній керівник народного ансамблю пісні і танцю «Слобожани», голова Сумського обласного обєднання Національної Всеукраїнської музичної спілки І.Дейнека, лауреат Всеукраїнських конкурсів, художній керівник та диригент народного самодіяльного хору «Візерунок», народної капели української пісні (м.Харків), Заслуженого державного ансамблю пісні і танцю «Льонок» (м.Житомир), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригенсько-хорової підготовкм вчителя ХНПУ ім.Г.Сковороди І. Мартиненко.
Директори дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв м. Суми та області – С.Галушкіна, І.Дейнека, В.Невеселий, О.Палун, В.Самійлик, С.Серобаба, О.Федірко.
Зуєв П.К. - член Сумського обласного обєднання Національної Всеукраїнської музичної спілки. Замісник голови профкому працівників освіти і науки СумДПУ ім. А.С. Макаренка.
Нагороджений грамотами МОН України, управління культури та туризму Сумської ОДА, Національної Всеукраїнської музичної спілки, Сумської обласної та районної ради, Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.
Свідоцтвом визнання професійної та громадської діяльності Зуєва П.К. є внесення відомостей про його творчий доробок у сучасні довідкові видання „Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ століть" (Тернопіль, 2009 р.), „Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа)" (Київ, 2010 р.), „Освіта Сумщини в іменах" (Суми, 2012 р.).

Стипендіат голови Сумської обласної державної адміністрації "За вагомі досягнення та значний внесок у розвиток і пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, активну громадську діяльність" (2016).

5 bca19 1564277863Зуєв Сергій Павлович

кандидат мистецтвознавства,  доцент

Закінчив Сумське музичне училище ім. Д.С.Бортнянського, Харківський державний університет ім. І.П.Котляревського за спеціальністю «фортепіано, орган» (клас проф. Н.О.Мельникової та доц. М.С.Чернявської), аспірантуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. З 2001 року викладає на факультеті мистецтв СумДПУ ім. А.С.Макаренка. У 2007 році у спеціалізованій вченій раді Харківської державної академії культури захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалі Харкова)» за спеціальністю «Теорія та історія культури» (науковий керівник – канд. мистецтвознавства В.Ю.Панасюк).

Започаткував на факультеті мистецтв навчальний курс «Музичні комп’ютерні технології» (згодом – «Музична інформатика»). Керує дипломними роботами за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст», «Магістр».Здійснював функції члена редакційної колегії фахового журналу «Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології», науково-методичного журналу «Мистецькі пошуки». Відповідальний редактор збірника статей та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Учитель-учень: ідея спадкоємності та новаторства в музичній культурі України» (2015).

Виступає на міських та українських концертних майданчиках як академічний та джазовий музикант. В якості концертмейстера – з народною артисткою України Олександрою Сокіл, солістом Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна Петром Челялі. Учасник міжнародних джазових фестивалів «Джаз-диліжанс» (м. Черкаси, 2009 р.), «Live in Blue Bay» (м. Коктебель, 2010 р.), «Оrganum» (м. Суми, квітень 2013 р., квітень 2015 р.), а також концертів у містах Суми, Запоріжжя, Севастополь, Гожув-Великопольський (Польща) у складі джазових колективів «Funky hohols band», «The Knuff», «Тарас-бенд».

Брав участь у роботі журі обласних конкурсів юних вокалістів «Співуча веселка», міжрегіональних фестивалів-конкурсів «Пролісок», Міжрегіональних телерадіофестивалів «Зоряний простір»,обласного дитячого фестивалю-конкурсу джазової музики «Джаз Вітраж».

Член Вченої ради факультету, завідувач секції „фортепіано” кафедри музично-інструментального виконавства.

Автор близько 30 наукових і науково-методичних публікацій, навчального посібника «Музичні комп’ютерні технології». Сфера наукових інтересів – мистецтвознавство, культурологія.

Сайт: http://sergiyzuev77.wix.com/-zuev

 Доступні публікації:

1. Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) автореф.дис ... канд.мистецтвознавства: 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв. – СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007 . – 20 с. 

2.Зуєв С. Впровадження комп’ютерних технологій у музичну освіту  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. - №3(5). - С. 203-211.

3.Зуєв С. Технологія роботи з цифровим звуком у підготовці майбутнього вчителя музики // Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології. - №7(9). - 2010. – С.161-169.

4. Зуєв С.Полифункционализм музыканта в современной культуре // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Харків: С.А.М., 2012. – Вип. 35: Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози. – С. 19-29.

5.Зуєв С. Кіно та опера: прихована семантика (на прикладі кінофільму Федеріко Фелліні «І корабель пливе») // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – №3(20). – 2013. – С. 93-99.

6. Зуєв С. «Альпійська балада» Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери» // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – №2(23). – 2014. – С. 75-82. 

7. Зуєв С. «Турандот»: досвід подвійної оптики» // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Харків: С.А.М., 2014. – Вип. 38. – С. 57-68.

8. Зуєв С. Міфологема «Першої столиці» в семіосфері Харкова // . Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: Зб. наук. пр. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: ДНВЗ "УАБС НБУ", 2008. - С. 312-319.

9.Зуев С. Харьков: литература и бронза // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. Праць. Вип. 24. – Х.: ХДІМ ім. І.П. Котляревського, 2009. – С. 122-129.

12 7a4f9 1631872069Макарова Валентина Андріївна

доцент, Заслужений діяч мистецтв України,

лауреат літературно-мистецької премії ім. І.Нечуя-Левицького 

Доцент факультету мистецтв СДПУ ім.А.С.Макаренка, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат літературно-мистецької премії ім.Івана Нечуя-Левицького, Лауреат обласної премії ім. Пилипа Рудя, премії ім.Марії Слиж від канадського товариства «Приятелі України». Відмінник освіти України.

Нагороджена знаком Міністерства кульутри СРСР «За отличную работу», член Англійського Королівського товариства ім.С.Рахманінова, номінант «GreatWomenofthe 21stCentury» за версією Американського Біографічного Інституту. Учасник Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації» (започаткованої 2009 року).

Закінчила Арзамаське музичне училище /з відзнакою/, Горьківську державну консерваторію ім. М.І.Глінки /з відзнакою/ (клас лауреата міжнародних конкурсів Н.Бейліної – учениці Д. Ойстраха та А. Янкелевича), а також асистентуру-стажування. З 1985 року працювала завідувачем відділу струнно-смичкових інструментів Сумського музичного училища ім. Д.Бортнянського. З 1989 року – доцент факультету мистецтв СумДПУім. А.С.Макаренка. Як солістка виступає у містах області з концертами-лекціями „Камерні вечори”, „Музична культура Сумщини”.

        За книгу „І слово в пісні відгукнеться” В.А. та Л.А. Макаровим присуджено звання лауреата премії ім. І.Нечуя-Левицького. Широке визнання отримав ансамбль скрипалів „Cantabile” – лауреат обласної премії Ленінського комсомолу ім. П.Рудя (1989) та лауреат ІV Європейського молодіжного фестивалю у м. Будапешт (1995 р.).

  В.А.Макарова – засновник та директор фестивалю-конкурсу юних музикантів „Пролісок”, присвяченого перебуванню П.І.Чайковського на Сумщині; член обласного відділення президії Національної всеукраїнської музичної спілки; голова асоціації камерно-інструментальної музики при Сумському обласному об’єднанні Національної всеукраїнської музичної спілки.

Виступає з концертними програмами, проводять значну музично-просвітницьку роботу. Протягом 30 років здійснюється проект «Музична культура Сумщини». Ця творча робота знайшла своє відображення в науково-популярному виданні  «І слово в пісні відгукнеться», «Гармония времён» (музична  культура та мистецтво Сумщини), «Зачарування звуків ніжних» (Ukrainianromance), «Скрипичные ансамбли» (учебно-методическое пособие), «Сумщина в долях трьох геніїв» (літературно-художнє видання). У межах проекту «Музична культура Сумщини» проводяться лекції-концерти у містах Суми (філармонія, музеї), ДМШ, загальноосвітні школи), Лебедин, Тростянець, Глухів, Ромни, Путивль, Гадяч, смт.Низи або у м.Суми (філармонія, музеї) та області.

14 800d4 1252710232Сулім Римма Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства, доцент 

Закінчила Сумську дитячу музичну школу № 1 (викладач А. Й. Недайхліб), Сумське музичне училище ім. Д. Бортнянського по класу фортепіано (викладач Н. П. Вознюк) та Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського (клас доцента Є. І. Вознесенської). З 1987 року працює на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. У 1996 році закінчила асистентуру-стажування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського по класу камерного ансамблю (керівник – професор І. С. Царевич), отримавши кваліфікацію „концертний виконавець”, а також аспірантуру цього навчального закладу на кафедрі історії зарубіжної музики. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію „М.Лисенко і Ф.Шопен у контексті українсько-польських культурних зв’язків” (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор І. С. Драч). У 2013 році закінчила докторантуру Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор М. Р. Черкашина-Губаренко). З 1999 до 2009 р. працювала також за сумісництвом викладачем фортепіано і концертмейстером у Сумських дитячих музичних школах (спочатку у ДМШ № 4, а потім ДМШ № 1), де підготувала лауреатів численних обласних, регіональних і всеукраїнських конкурсів. 

З 2000 року як музикознавець є членом Національної спілки композиторів України. Автор монографії "композитор Жанна Колодуб: сторінки життя і творчості" та понад 70 публікацій наукового та методичного характеру. Сфера наукових інтересів – мистецтвознавство, музичне виконавство, культурологія. Працює над докторською дисертацією. Бере участь у міжнародних і всеукраїнських музикознавчих конференціях та мистецьких проектах. Має листи-подяки за участь у п’яти передачах Української служби Польського радіо, присвячених 200-річчю від дня народження Ф. Шопена (2010 р.) та від Державного комітету телебачення і радіомовлення України за участь у 55-му ювілейному Міжнародному книжковому ярмарку (м. Варшава, 2010 р.). Брала участь у відеозйомках фільму «Симфонія двох соло», присвяченого творчості сучасних українських композиторів Левка і Жанни Колодубів (м. Київ, 2014 р., телекомпанія «Глас»).

Викладає фортепіано, ансамбль, концертмейстерський клас, додатковий музичний інструмент і гру на музичному інструменті. Веде для магістрантів лекційні та практичні заняття з курсу «Методика викладання фахових дисциплін». Здійснює керівництво дипломними, магістерськими та творчими роботами студентів. Підготувала лауреата І Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, Національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2013 р., ІІІ премія) і лауреата Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Музичне мистецтво" (м.Мелітополь, Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького, 2016 р.,II премія).

Веде плідну концертно-просвітницьку діяльність (у містах Суми та Київ), виступаючи сольно і в ансамблі з провідними концертмейстерами М. І. Антонюк і Т. А. Ігнатовською, а також із докторами мистецтвознавства, професорами, О. К. Зав’яловою та О. Г. Стахевичем. Нагороджена грамотами деканату факультету мистецтв, ректорату СумДПУ ім. А. С. Макаренка та управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації.

Список доступних публікацій

Автореферат кандидатської дисертації:
1. Сулім Р. А. М. Лисенко і Ф. Шопен у контексті українсько-польських культурних зв’язків : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сулім Римма Анатоліївна; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. – К., 1999. – 20 с. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/

Наукові статті у міжнародних виданнях:
2. Сулім Р. А. Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі «Партити» для камерного оркестру) // Культура і сучасність : альманах. – Київ : Міленіум, 2016. – № 1. – С. 105–111. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2016_1_21
3. Сулім Р. А. Стильові й драматургічні особливості Концертино для гобоя та камер¬но¬го оркестру Жанни Колодуб // Вісник Національної академії керівних кадрів куль¬тури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 3. – С. 119 – 124. Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji

Наукові статті у фахових виданнях:
4. Сулім Р. А. «Музична академія – мій дім» (до ювілею Ж. Ю. Колодуб) // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2009. – № 4 (5). – С. 190–202. Режим доступу:
http://knmau.com.ua/chasopys/05_NBUV/web/18_Sulim.pdf
5. Сулім Р. А. Фридерик Шопен і формування української фортепіанної школи // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – № 4 (9). – С. 49–60.
Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/09_NBUV/docs/07_Sulim.pdf
6. Сулім Р. А. Творча діяльність Жанни Колодуб на ниві сучасної музичної культури та освіти України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ : Міленіум, 2011. – № 2. – С. 98–102. Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji
7. Сулім Р. А. Особливості втілення поетики Г. К. Андерсена у балеті Ж. Колодуб «Пригоди дівчинки Веснянки» // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. – № 3 (12). – С. 79–88. Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/12_NBUV/docs/10_Sulim.pdf
8. Сулім Р. А. Дитячі опери М. Лисенка та їх сценічна доля // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. – № 2 (15). – С. 102–117.
Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/15_NBUV/docs/13_Sulim.pdf
9. Сулім Р. А. Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» у драматургічній концепції однойменного фортепіанного альбому Жанни Колодуб // Українське музико¬знавство: наук.-метод. зб. – Вип. 38: Пам’яті Ігоря Пясковського. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. – С. 250–273. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_20
10. Сулім Р. А. Особливості драматургії балету Жанни Колодуб «Снігова королева» // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2013: зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – Київ : Фенікс, 2013. – Вип. 5 (16). – С. 134–140. Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/Mystecki%20Obrii_5-2013.pdf
11. Сулім Р. А. Відтворення образів добра і зла у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб «Снігова королева» // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – Вип. 39. – Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2013. – С. 223–241. Режим доступу: http://knmau.com.ua//muzikoznavstvo/39-2013/pdf/13.pdf
12. Сулім Р. А. Драматургічний розвиток казкових образів у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб «Снігова королева» // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – Вип. 40. – Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2014. – С. 246–262. Режим доступу: http://knmau.com.ua//muzikoznavstvo/40-2014/pdf/18.pdf
13. Сулім Р. А. Художні ілюстрації А. Площанського до казки Г.К. Андерсена «Снігова королева» // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – Київ : Фенікс, 2014. – Вип. 14. – С. 124–132. Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/MU_2014-book-WEB.pdf
14. Сулім Р. А. Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – Вип. 41. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чай¬ковського, 2015. – С. 289–310. Режим доступу: http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/20160411-ukrayinske-muzykoznavstvo-41-20.pdf
15. Сулім Р. А. Традиції жанру in memoriam в альтовому концерті Жанни Колодуб // Ча¬со¬пис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2015. – № 4 (29). – С. 58–66.
Режим доступу: http://knmau.com.ua/naukovi-vydannya/chasopys/chasopys-vypusk-29/
16. Сулім Р. А. Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі «Маленької сюїти в стилі бароко» для камерного оркестру) // Аспекти історич-ного музикознавства – VII: Барокові шифри світового мистецтва: зб. наук. ст. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків : Вид-во ТОВ «С. А. М.», 2016. – С. 151–167. Режим доступу: http://dum.kharkov.ua/doc/aspekty7.pdf
17. Сулім Р. А. Художні образи у пізній творчості Жанни Колодуб (на прикладі Концертино для віолончелі та камерного оркестру) // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. – № 1 (30). – С. 22–30. Режим доступу: http://knmau.com.ua/naukovi-vydannya/chasopys/chasopys-vypusk-30/

Статті в інших виданнях:
18. Сулім Р. А. «Просто я люблю професію свою» (до ювілею Жанни Колодуб) // День. – 2010. – № 2. – С. 7. Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zhanna-kolodub-prosto-ya-lyublyu-profesiyu-svoyu
19. Сулім Р. А. Як народжується музика? Кілька секретів від Левка Колодуба // День. – 2010. – №№ 90–91. – С. 21. Режим доступу: http://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/kak-rozhdaetsya-muzyka
20. Сулім Р. А. Жанна Колодуб (до дня народження) // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2010. – Випуск 3 (12–13) / Ін-т пробл. сучасн. мист-ва НАМ України. – К. : Муз. Україна, 2010. – С. 62–63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_9
21. Сулім Р. А. Левко Колодуб (до 80-річчя від дня народження) // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2010. Випуск 3 (12–13) / Ін-т пробл. сучасн. сист-ва НАМ України. – К. : Муз. Україна, 2010. – С. 76–77. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_14
22. Сулім Р. А. Нові зустрічі з видатним науковцем (про творчу зустріч з професором М. Р. Черкашиною-Губаренко 24 грудня 2011 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=84
23. Сулім Р. А. Колодуб Жанна Юхимівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5681

gladun 3295c 1136223746 3c8e0 1800009016Гладун Олексій Юрійович

Викладач

2008 р. – закінчив Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського (молодший спеціаліст)

2013 р. – закінчив Доне́цьку держа́вну музи́чну акаде́мію і́мені Сергі́я Проко́ф'єва (спеціаліст)

З 2008 року парцює на посаді викладача Сумької ДМШ №3 та ілюстратором в Сумському вищому училищі мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського.

З 2015 р. – обіймає посаду викладача в Сумському державному педагогічному  університеті  імені А.С. Макаренка.

За час роботи неодноразово був нагороджений грамотами та подяками Відділу культури та туризму м.Суми.

Учні Гладуна О.Ю. беруть постійну участь в музичних заходах міста а також стають лауреатами конкурсів.

Викладач є активним учасником культурних заходів міста від різних навчальних закладів

kornyuhina a.v 80674 1917232455 8b92a 1055021693Корнюхіна Анна Валентинівна

Викладач

Закінчила у 2017 році Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Музичне мистецтво», здобула ступінь вищої освіти магістр, кваліфікацію магістр з музичного мистецтва, викладач по класу оркестрових струнних інструментів (скрипка).

Коло наукових інтересів: розвиток музичних здібностей учнів, інноваційні методики в музичній освіті, розвиток виконавської майстерності скрипалів.

 

 

 

 

yaschenko o.v d2be5 1218839305 2f69e 257255690Ященко Олександр Вікторович

Викладач

Закінчив у 2009 Сумське вище училище мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського 

2015 році Харківський національний університет імені І.П. Котляревського
2016 році Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і здобув ступінь магістра.
З 2016 р працює на факультеті мистецтв Сум ДПУ імені А.С.Макаренка . У 2016 році було створено оркестр який складається з зі студентів заочної форми навчання.

 

 

 

zheludkov 25b14 529377202 24122 1332320655Желудков Олексiй Сергiйович

Провiдний концертмейстер

Закiнчив музичне училище при С.-Петербурзькiй консерваторiї, СумДПУ ім. Макаренка.

З 1981 р. По 1991 р. працював в Сумській обласній філармонії, в Сумському ТЮГу.
З 1991 р. працює в СумДПУ ім. Макаренка, з 2001р. - на кафедрі музично-інструментального виконавства. Веде активну концертну діяльність, виступаючи як в якості концертмейстера, так і в якості ведучого і автора концертних програм. Неодноразово організовував великі музичні проекти, які втілювались на різних концертних майданчиках, зокрема і на сцені обласної філармонії.
Близько шести років, не полишаючи роботи на кафедрі, працював в Сумському академічного театрі драми та музичної комедії ім. Щепкіна на посаді головного диригента. В якості диригента-постановника втілив в життя постановки світових шедеврів - “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Циганський барон”, “Летюча миша” І. Штрауса, “Прекрасна Єлена” Ж.Оффенбаха та інші, а також велику кількість концертних програм театру.

kogut f4120 618852534 8f9fd 500643765

Когут Олена Сергіївна

Викладач

Закінчила Сумське музичне училище ім. Д. С. Бортнянського /з відзнакою/ (клас Шемеліної Т. Г.), Донецьку державну консерваторію ім. С. С. Прокоф’єва за спеціалізацією « фортепіано, орган» ( клас проф. Чеснокової Н. Ю.), асистентуру - стажування при Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського (творчий керівник - проф., Заслужений діяч мистецтв Україна, завідуюча кафедрою концертмейстерської майстерності Нікітська Є. С.) за спеціалізацією «Фортепіано, концертмейстерська майстерність».

З 2002 р. працює викладачем та концертмейстером у Сумському вищому училищі мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.

З 2017 р. працює у Сумській обласній філармонії концертмейстером.

Активно виступає з солістами - вокалістами в концертах, фестивалях, конкурсах ( міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних).

Як концертмейстер, є дипломантом та лауреатом багатьох конкурсів вокалістів.

Була учасником науково–практичної конференції в рамках VII Міжнародного конкурсу юних концертмейстерів « Амадей» (2015 р.); IВсеукраїнської науково – практичної конференції « Особистісно- професійна компетентність педагога: теорія і практика» (( 28 лютого 2017 р.) / За заг. ред. к. пед. наук. доцента Сєрих Л. В. – Суми: НІКО, 2017. – 136-138 с.).

stahevich 00153 1294681683 3fa43 237185854Стахевич Галина Олександрівна

Викладач

З вересня 2018 року на кафедрі працює Стахевич Галина Олександрівна, яка є випускницею СумДПУ імені А. С. Макаренка з кваліфікацію спеціаліста (2012) та магістра (2013). Зараз продовжує навчання в аспірантурі Харківської державної академії культури за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Протягом навчання Г.О. Стахевич приймала участь в університетських фестивалях, конкурсах, студентських наукових конференціях. За тематикою дослідження, що торкається проблем розвитку фортепіанного мистецтва, опубліковано низку наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях. Наукові інтереси Г.О. Стахевич реалізуються в участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях (Харків, ХДАК, 2015-2017; Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка

 

 

 

horeograf tkachenko 7590a 403066079Ткаченко Ірина Олександрівна

Викладач

Займається дослідженням проблеми вищої хореографічної освіти в Німеччині. Викладає курси – «Гімнастика», «Гімнастика та віртуозні рухи», «Історико-побутовий танець», «ТМВ українського народного танцю», «Ритміка і танцювальна аеробіка».
У жовтні 2018 року успішно захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Автор навчального посібника «Естетична гімнастика в хореографії: історія, теорія, практика» та декількох наукових праць, опублікованих за кордом (Угорщина, Німеччина). Крім того, працює тренером з естетичної гімнастики (за межами вищого навчального закладу), має звання судді національної категорії з даного виду спорту.

 

 

28783093 1726614797403457 3348415273142657443 n 61f9b 668814306Коробова Катерина Сергіївна

Викладач

Закінчила у 2010 р. Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського по класу скрипки (викладач Бєлошапка Л.М.), у 2015 р. – Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського за фахом «композиція» (клас проф. Чембержі М.І.), у 2018 р. – асистентуру – стажування НМАУ ім. П.І.Чайковського по класу композиції ( клас проф. Костіна О.В.).

З 2014 р. працює викладачем по класу скрипки у ДМШ №1.

З 2018 р. працює на кафедрі хореографії та музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, викладає такі дисципліни як «Інструментознавство», «Читання оркестрових партитур», «Інструментування» тощо.

petresku ec102 1694294227Петреску Ярослав Володимирович

Викладач

В 2006 р. закінчив Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Бортнянського по класу скрипки

В 2011 р. закінчив Харківський державній університет мистецтв ім. Котляревського, отримав диплом спеціаліста та здобув кваліфікацію артиста оркестра , артиста ансамблю , викладача.

В 2011 р. закінчив Харківську державну академію культури , отримав диплом «Магістра мистецтвознавства»

З 2006 по 2011 рр. працював артистом першої категорії в Молодіжному симфонічному оркестрі «Слобожанський» та Харківському академічному театрі музичної комедії (м. Харків)

З 2011 по 2014 рр. працював в Сумській обласній філармонії та в Сумському академічному театрі драми та музичної комедії ім. Щепкіна (м. Суми) З 2018 р. аспірант та викладач СДПУ ім. Макаренка.

maksimenko anatoliy ivanovich 1d253 477318980Максименко Анатолій Іванович

Завідувач секції хореографії, старший викладач

Сфера наукових інтересів: становлення народно-сценічного танцю в системі хореографічної та педагогічної освіти. Викладає курси – «ТМВ народно-сценічного танцю», «Ансамбль», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Народознавство та хореографічний фольклор України».

 

 

 

 

 

trigub irina vasilivna c7d3f 1507361388Тригуб Ірина Василівна

Заслужений працівник освіти України, доцент

Сфера наукових інтересів: методика роботи з хореографічним колективом. Викладає курси – «ТМВ класичного танцю», «Історія хореографічного мистецтва», «Хореографічні терміни французькою мовою», «ТМВ сучасного бального танцю», «Основи акторської майстерності», «Ансамбль», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ з хореографічним колективом», «Режисура хореографічних творів».

 

 

 

 

 

trigub stanislav viktorovich 44b38 1191774185Тригуб Станіслав Вікторович

Заслужений працівник освіти України, доцент

Сфера наукових інтересів: особливості розвитку танцювальної культури на Сумщині. Викладає курси – «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль», «ТМВ віртуозних рухів», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ з хореографічним колективом».

 

 

 

 

 

povaliy tetyana leonidivna 14fcb 1162490118Повалій Тетяна Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Сфера наукових інтересів: модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща. Викладає курси – «ТМВ українського-народного танцю», «Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у ВШ», «ТМВ історико-побутового танцю», «Ритміка та музичний рух», «Основи хореографії з МВ».

 

 

 

 

 

gorskih yuliya viktorivna dc4bc 2129329064Горських Юлія Вікторівна

Викладач

Сфера наукових інтересів: розвиток хореографічно-педагогічної освіти на пострадянському просторі. Викладає «ТМВ класичного танцю», «Гімнастика», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ сучасного танцю».

 

 

 

 

kalashnik svitlana grigorivna 68565 89057859Калашник Світлана Григорівна

Викладач

Сфера наукових інтересів: становлення сучасної хореографії та її напрямків - джаз, модерн, contemporary dance, хіп-хоп, контактна імпровізація.

Викладає курси: «ТМВ сучасного танцю»

 

 

 

 

 

maksimenko katerina anatoliyivna 93186 1978184108Максименко Катерина Анатоліївна

Викладач

Сфера наукових інтересів: музична складова української народно-сценічної хореографії. Викладає курси – «ТМВ українського танцю», «Бальний танець», «Гімнастика».

 

 

 

omelyanenko zahar valeriyovich 1a054 404716743Омельяненко Захар Валерійович

Викладач

Сфера наукових інтересів: формування досвіду музично-танцювальної діяльності дітей та юнацтва у позашкільних закладах освіти. Викладає курси – «Сучасний бальний танець», «Історико-побутовий танець».

 

 

 

matkovskiy oleksandr mikolayovich 32f56 1104580737Матковський Олександр Миколайович

Провідний концертмейстер

 

 

 

 

 

 

kogan inna petrivna 2a12e 537205706Коган Інна Петрівна

Концертмейстер

                                                                                                                                      

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 214 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.