Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios

Завідувач кафедри:

Єременко Ольга Володимирівна

3av.kafedroyu remenko f0424 247671094

   Доктор педагогічних наук, завідувач кафедри музично-інструментального виконавства. Народилась 31 жовтня 1969 року в м. Суми в сім’ї службовців. Навчалась у Сумському музичному училищі імені Д.С. Бортнянського, на музично-педагогічному факультеті СумДПУ імені А.С.Макаренка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Музика і педагогіка». Працювала в ЗОСШ №6 м. Суми. З 1993 року працює в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Має високі досягнення у науково-дослідній, науково-методичній роботі. За результатами кандидатського дослідження, захищеного у 1998 році, опубліковано методичний посібник з грифом МОН «Розвиток музичного сприймання підлітків засобами використання музичних констант».
У 2010 році захистила докторську дисертацію з теми «Теорія та методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Має понад 80 наукових праць, з яких 1 навчально-методичний посібник, 1 монографія та понад 60 фахових публікацій. Досліджує проблеми підготовки фахівців музичного мистецтва. Успішно викладає вокал,, читає спецкурси, керує науковою роботою студентів, магістрантів та аспірантів. Член спеціалізованих вчених рад у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (Д 26.053.01) та Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка (Д 55.053.01).
Під її керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Нагороджена почесними грамотами за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Доступні публікації:

1. Підготовка магістрів музичного мистецтва: теоретикометодологічні орієнтири її оновлення/Ольга Володимирівна Єременко/Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа ГМ Падалки:[колективна монографія]/Під наук. ред. АВ Козир.–Вид. друге, допов

ОВ Єременко

К.: НПУ імені МП Драгоманова

    2. Теорія і методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах

ОВ Єременко

Теорія та методика музичного навчання/Ольга Володимирівна Єременко

    3.Педагогічна спрямованість підготовки фахівців з музичного мистецтва: теоретико-практичні підходи до її реалізації

ОВ Єременко

Редакційна колегія, 332

    4.Теоретико-методологічні орієнтири підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю

ОВ Єременко

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 81-87

    5.Види навчальної діяльності майбутнії фахівців музичного мистецтва: зміст та суттєві ознаки реалізації в магістратурі педагогічних університетів

ОВ Єременко

Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …

    6.Інтеграційні процеси: особливості реалізації в хореографічній освіті

ОВ Єременко

Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 3-12

     7.Теоретико-методологічні підходи до підготовки педагогів-хореографів

О Єременко

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 148-161

Склад кафедри: 

Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна

Директор Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор

IMG 906 432146956Освіта

 • 2002 – Одеська державна академія музики ім. А. В. Нежданової.
 • 2007 – аспірантка Одеського національного політехнічного університету, гуманітарного факультету, спеціальність «Культурологія та мистецтвознавство».
 • 2008 – захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті культури і мистецтв зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури у галузі мистецтвознавства.
 • 2011 – отримала вчене звання доцента кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки.
 • 2012 – докторант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014 – захистила докторську дисертацію у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Професійна кар'єра
 • 2002 – 2005 – викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв.
 • 2005 – 2008 – старший викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв.
 • 2008 – 2009 – старший викладач кафедри культурології та кіно-телемистецтва ЛНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2009 - 2014 – доцент кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки, Інституту культури і мистецтв ЛНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2014 – 2016 – завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, професор цієї ж кафедри.
 • 2016 – по теперішній час ‒ директор Навчально-науковогоІнституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Олена Анатоліївна є організатором науково-дослідних та освітніх проектів між вищими навчальними закладами України, Сербії та Китаю, член редколегії міжнародних фахових видань з педагогіки «Godisnjak» (Сербія) та збірника наукових праць, який включено до міжнародної наукометричної бази даних ScientificIndexingServices (USA). «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Україна – Сербія – Азербайджан – Польща – Канада).Керівник магістерських та кандидатських робіт.

Тарапата-Більченко Лідія Григорівна
кандидат філософських наук, доцент

1

   Закінчила Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка /з відзнакою/, Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського за спеціальністю „фортепіано” /з відзнакою/ (клас проф. Б.О.Скловського та доц. В.І.Лозової); аспірантуру Харківського державного університету ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю „філософія культури”. З 1988 року працює  на факультеті мистецтв Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження)”. Започаткувала на факультеті мистецтв СумДПУ навчальний курс „Філософія музики”. Керує дипломними, магістерськими та творчими роботами студентів. Член редакційної колегії фахового видання «Педагогічні науки», відповідальний редактор 3 збірок наукових праць. Голова конференції трудового колективу факультету мистецтв, член Вченої ради університету та Вченої ради факультету мистецтв. Займається культурно-просвітницькою діяльністю. Куратор навчально-просвітницького проекту „Мистецька галерея” в СНАУ, ініціатор благодійної мистецької акції «Бузковий блюз», учасник телевізійного проекту з питань філософії та культури на АкадемТV. Автор близько 30 наукових та методичних публікацій, навчального посібника „Філософія музики”. Сфера наукових інтересів – філософія музики, культурологія, мистецтвознавство.

Доступні публікації:

 1. Тарапата Л.Г. Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Тарапата Лідія Григорівна ; Харківський держ. ун-т. – Х., 1998. – 18 с.
 2. Тарапата Л.Г. Світ у масштабі звукоряду : семантичний простір музично-космологічної ідеї  / Л.Г.Тарапата // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання : Збірник наукових праць. – Суми : Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2002. – С. 32–38.

3. Тарапата-Бильченко Л.Г. «Гармония мира» как мировоззренческая парадигма (о роли музыки в процессе семантизации мира) / Тарапата-Бильченко Лидия // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : Збірник наукових праць. – Суми-Київ : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 311–319.

4. Тарапата-Більченко Л. Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики / Лідія Тарапата-Більченко // Філософія освіти : наук. часопис. – 2011. – № 1-2 (10). – К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2011. – С.390–397.4. Тарапата-Більченко Л. Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики / Лідія Тарапата-Більченко // Філософія освіти : наук. часопис. – 2011. – № 1-2 (10). – К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2011. – С.390–397.

5.Зміст музично-інструментальної підготовки педагога-хореографа [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 183-192.

6. Філософія музики [Текст] : навч. посібник для студ. та магістрантів ф-ту мистецтв / Л. Г. Тарапата-Більченко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 76 с.

7. Тарапата-Більченко Л.Г. Інтеграційний потенціал філософії музики у фаховій підготовці музиканта-педагога / Л.Г.Тарапата-Більченко // Теоретичні питання культури, освіти, виховання : Зб. наук. праць. Вип. 32. – К. : КНДУ, 2007. – С. 194-199.

8. Тарапата-Більченко, Л. Г.  Музично-космологічна ідея у просторі сучасної музично-педагогічної освіти [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 181-184.

9. Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики в системі музично-педагогічної освіти / Л.Г.Тарапата-Більченко // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 504-510.

Антонець Олена Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства,  доцент

3

Закінчила Сумське музичне училище ім. Д.С.Бортнянського (з відзнакою), Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського за спеціальністю „фортепіано” (клас заслуженого діяча мистецтв України, проф. Н.О. Єщенко). З 1989 року працювала у Сумському музичному училищі, з 1993 року – викладач факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію „Еволюція салонної музики в європейській культурі” (науковий керівник – доктор мистецтвознавствава, професор І.С.Драч). Здійснює активну концертну просвітницьку діяльність. У складі фортепіанного дуету «Два рояля»  активно пропагує класичну музику  та є  учасницею численних філармонійних концертних  проектів, серед яких: програми, присвячені творчості Л.Бетховена. В.Моцарта, М.Равеля,               С.Рахманінова, О.Скрябіна, П.Чайковського, А.Шнітке, Д.Шостаковича, А.П’яццолли, Дж.Гершвіна, Д.Брубека, В.Грязнова та ін..

У співавторстві з Людмилою Скринник ініціювала проект  під назвою «Класика від   Yamaha», в рамках якого проводить концерти класичної фортепіанної ансамблевої музики.

Автор навчального посібника «Салонне мистецтво в європейській культуріXVII–XVIII століть». Сфера наукових інтересів – мистецтвознавство, культурологія, фортепіанне виконавство.

Доступні публікації:

1. Еволюція салонної музики в європейській культуріЕволюція салонної музики в європейській культурі

2.Ф. Лист и салон его времени

3.Салонные традиции в исполнительских школах виртуозов-пианистов первой половины xix века

 4.Антонец Е.А. Моцарт и музыкальный салон его времени // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 24. Постать митця у художньому просторі міста / Харк. нац. ун‑т мистецтв імені І. П. Котляревського ; ред.‑упоряд. Л. В. Шаповалова. — Харків, 2009. — С.173-186.

Голяка Геннадій Петрович

кандидат мистецтвознавства, доцент

golyaka1 ce163 932672465

У 1994 році закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І. Чайковського по класу баяна Заслуженого артиста України, доцента Ю.В.Федорова. По диригуванню, інструментовці та оркестровому класу навчався у Заслуженого діяча мистецтв України професора А.С. Дубини. Після завершення навчання одержав кваліфікації викладача, концертного виконавця та диригента оркестру народних інструментів.

В 2004-2007 роках навчався в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. У 2008 захистив кандидатську дисертацію на тему «Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару» за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри музично-інструментального виконавства.
Стаж педагогічної роботи понад 20 років. Працював на посадах викладача та концертмейстера Сумського вищого училища культури і мистецтв імені Д.С. Бортнянського (з 1996 по 2002); провідного концертмейстера та доцента кафедр мистецької педагогіки та хореографії, музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2002-2013); викладача про класу баяна в музичних школах (за сумісництвом, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»); доцента кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2013-2017).
Автор понад 30 наукових публікацій у фахових і міжнародних виданнях. У колі досліджень баянне мистецтво, творчість українських композиторів, проблеми музичного репертуару та народно-інструментальне виконавство. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. У якості офіційного опонента та рецензента бере участь в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.
Член редколегії збірників наукових праць «Мистецькі пошуки» (2012), «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (2017).
Є одним з авторів ідеї науково-творчих проектів Всеукраїнської та Міжнародної науково-практичних конференцій «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (2016, 2017), Першої Всеукраїнської науково-практичної велоконференції «Сїверщина. Від столиці до столиці» (2016).
Викладає навчальні дисципліни фах, оркестровий клас, інструментальний ансамбль, диригування, диригування та робота з оркестром, інструментознавство, читання оркестрових партитур, історія виконавства. Художній керівник та диригент студентського оркестру народних інструментів Навчально-наукового інституту мистецтв і культури Сум ДПУ імені А.С.Макаренка.

Довжинець Інна Георгіївна

кандидат мистецтвознавства,  доцент, завідувач секції фортепіано

4

    

Закінчила Сумське музичне училище ім. Д.С.Бортнянського (з відзнакою), Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського (з відзнакою), асистентуру-стажування Національної музичної академії України (спеціальність „фортепіано”, творчий керівник – проф. А.П.Задерацька). З 1990 року працює на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці” (науковий керівник – доктор мист.-ва І.С.Драч). Працює над докторською дисертацією на тему: «Академічне концертне виконавство в умовах інформаційного суспільства: основи буття». Веде плідну педагогічну, концертну, просвітницьку діяльність. 

Доступні публікації:

 1. Довжинець, І. Г. Відтворення пленерних ефектів у фортепіанній музиці [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Довжинець Інна Георгіївна ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006. - 206 арк. - арк. 192-2016. 

2. Довжинець, І. Г.  Жанр баркароли у фортепіанній творчості С. В. Рахманінова [Текст] / І. Г. Довжинець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 40-41.

3. Довжинець, І. Г.  "Імпресіонізм" фортепіанних прелюдій В. Барвінського [Текст] / І. Г. Довжинець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 28

4. Довжинець, І. Г.  Зарубіжні системи дошкільного музичного виховання (досвід теоретичного аналізу) [Текст] / І. Г. Довжинець, С. В. Холодьон // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [ред. кол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 155-158.

5. Довжинець, І. Г.  Неофольклорні тенденції у фортепіанній творчості І. Шамо (на прикладі сюїтних циклів) [Текст] / І. Г. Довжинець // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [ред. кол. : О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 132-140.

6. Довжинець І.Г. Класична музика в умовах інформаційного суспільства [Текст] /І.Г.Довжинець //Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 41. Класика в сучасній культурі / Харк. нац. ун‑т мистецтв імені І. П. Котляревського ; ред.‑упоряд. Л. В. Русакова. — Харків : Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2014. — С.29-38.

7. Довжинець І.Г. "Дзвоновий простір" фортепіанних мініатюр Ф. Ліста/ І. Г. Довжинець //Актуальні питання мистецької педагогіки: Зб. пр. наук.-прак. конф. «Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля. Музично-педагогічний аспект» (Хмельницький, 22-23 вересня 2011 р.). – Хмельницький: ХГПА - 2011. - Вип. 1. -, 2011. – Вип. І. –С. 120-122

8. ДовжинецьІ. Г.Музичне життя повітового міста в роки Першої світової війни / І. Г.Довжинець// Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2014. - № 4. - С. 99-106

Єрьоменко Андрій Юрійович

викладач кафедри музично-інструментального виконавства

 Eremenko A

Закінчив Сумське вище училище мистецтв та культури ім. Д.С.Бортнянського /клас викладача – Л.М. Чурюкіної/, Національну музичну академію України ім. П.І.Чайковського /клас Заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора, академіка М.А.Давидова/. У 2005-2008 рр. продовжив навчання в асистентурі Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Лауреат міжнародних конкурсів: «Кубок Донбасу» (м. Луганськ, 2002, Гран-При); Міжнародний відео-конкурс (м. Нью-Йорк, 2004, ІІ премія); «Петропавлівскі асамблеї» (м. Санкт-Петербург, 2005, ІІ премія).

З 2010 року працює на кафедрі музично-інструментального виконавства СумДПУ ім. А.С.Макаренка. Займається активною концертною діяльністю. Сфера наукових інтересів – теорія та методика баянного виконавства.

 

Єрьоменко Наталія Олександрівна

 викладач кафедри музично-інструментального виконавства

Eremenko N

 

Закінчила Сумське вище училище культури і мистецтв ім. Д.С.Бортнянського, Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «викладач бандури, диригент» з відзнакою, аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Теорія та історія культури».

З 2010 року працює на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. Займається концертною діяльністю. Сфера наукових інтересів – історія, теорія та методика бандурного виконавства.

 

Зуєв Павло Кирилович

Заслужений працівник культури України, доцент

4

Народився 9 липня 1948 року в с. Хотімля Волчанського району Харківській області. 

Закінчив Харківське музичне училище, Харківський державний інститут культури, Харківський інститут мистецтв імені І.П.Котляревського.
З 1980 р. працює в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. З 1987 р. завідувач секцією народних інструментів. З 1994 р. доцент кафедри музично-інструментального виконавства.
Зуєв П.К. є автором понад 30 науко-методичних публікацій з питань музичної педагогіки. Серед них 6 навчальних посібників (три з грифом МОН України), що ефективно використовуються студентами на лекційних і практичних заняттях з профілюючих дисциплін. (основний музичний інструмент, концертмейстерський клас, ансамбль, методика викладання гри на баяні, акордеоні). Найбільш вагомі з них:
Виконавська інтерпретація поліфонічної музики (2005 р.);
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина І (2006 р.);;
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина II (2006 р.);
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина IIІ (2012 р.).
Хрестоматія з акомпаніаторської практики. Частина IV (2015 р.).
Практикум з акомпаніаторської майстерності. (2016 р.).
Надзвичайно актуальним у контексті пропаганди сучасної вітчизняної (зокрема, регіональної) музичної культури є вихід у світ навчальних нотних видань „Сумські композитори – молоді", „Джерело", „Калинова доля", „Усміхнися всім навколо", в яких Зуєв П.К. створив авторське аранжування та виконавську редакцію вокально-хорових творів сучасних українських композиторів для баяна, акордеона. Більшість цих творів вперше здобули друкований варіант авторського акомпанементу. Активній популяризації збірок сприяють концертні виступи та презентації, висвітлені місцевою пресою та розміщені в мережі Інтернет.
Зуєв П.К. відомий у освітянських і мистецьких колах України як педагог, ансамбліст, аранжувальник. Під його керівництвом стали лауреатами Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів баяністів-акордеоністів студенти:
1. Валентина Альошина – лауреат ІІ республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів України (м. Кривий Ріг, 1991 р., І премія);
2. Микола Чалий - лауреат ІІ республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів України (м. Кривий Ріг, 1991 р., ІІ премія);
3. Юлія Томіленко - лауреат ІІІ республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів України (м. Мелітополь, 1994 р., ІІ премія);
4. Дует баяністів у складі Валентини та Миколи Чалих - лауреат ІV республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів Міністерства освіти і науки України (м. Івано-Франківськ, 1996 р., І премія);
5. Андрій М’ягких - лауреат V Всеукраїнського конкурсу баяністі, акордеоністів „Кращий за фахом” студентів вищих навчальних закладів (м. Мелітополь, 1998 р., ІІІ премія);
6. Олексій Липовий – дипломант ІV Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна” – 2005 (м. Ялта, 2005 р.);
7. Олексій Липовий – лауреат І Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів „Акорди Львова” – 2006 (м. Львів, 2006 р., ІІ премія);
8. Олексій Липовий – лауреат V Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна” – 2006 (м. Ялта, 2006 р., ІІІ премія);
9. Олексій Липовий – лауреат І Міжнародного конкурсу баяністів, акордеоністів студентів інститутів мистецтв та музично-педагогічних факультетів (м. Луцьк, 2007 р., ІІІ премія);
10. Дует баяністів у складі Людмили Черниш та Олександра Іванова – лауреат І-го Відкритого Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Вічний рух” (м. Дрогобич, 2008 р., ІІ премія);
11. Дует баяністів у складі Людмили Черниш та Олександра Іванова – лауреат ІІ-го Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів „Вічний рух” (м. Дрогобич, 2009 р., ІІІ премія);
12. Кириченко Анатолія – дипломант Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2014р.);
13. Гавриленко Вікторія - диплом лауреата 1 ступеню Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2015р.);
14. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк лауреат VIII Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusik – 2016» ІІ премія (м. Луцьк, 2016 р.);
15. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк диплом лауреата II ступеню Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2015р.);
16. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк диплом I ступеню І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтва та театрів мод «Первоцвіти» (м.Суми, 2017р.);
17. Дует баяністів у складі О.Вечесенко та В.Цибульняк диплом лауреата II ступеню Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (м. Харків, 2017р.).
Брав участь у роботі журі Другого республіканського міжвузівського конкурсу баяністів і акордеоністів, студентів педагогічних інститутів України (Кривий Ріг, 1991), III Всеукраїнського конкурсу баяністів, акордеоністів «Класична спадщина та сучасна музика України» (м.Мелітополь,1994р.), V Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців „Кримська весна – 2006» (м. Ялта, 2006 р.), постійний член журі регіонального дитячого виконавського конкурсу «Крила надії» (м. Суми).
На протязі багатьох років Зуєв П.К. – керівник тріо баяністів (П.Зуєв, Л.Зуєва, В.Рудюк), концертна діяльність якого пов'язана з виступами у м. Суми, області та закордоном. У складі делегації Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка по обміну досвідом тріо баяністів відвідало Врачанський педінститут, де відбулися сольні концерти колективу (Болгарія, квітень 1990). На запрошення Врачанської філармонії тріо баяністів виступило в межах Міжнародного фестивалю «Враца – 90» (Болгарія, грудень 1990). Учасник факультетського ансамблю «Експромт», лауреата Міжнародного конкурсу «Вічний рух» (Дрогобич, 2014 р.).
Зуєв П.К. створив потужну школу висококваліфікованих фахівців, які досягли значних успіхів у творчій, педагогічній та організаційній діяльності. Це Заслужений діяч мистецтв України, композитор і співак В. Козупиця, лауреат Міжнародних конкурсів, соліст обласної філармонії О. Липовий, лауреат Всеукраїнських конкурсів, художній керівник народного самодіяльного хору «Оріяни» М. Чалий, лауреат Всеукраїнських конкурсів, художній керівник народного ансамблю пісні і танцю «Слобожани», голова Сумського обласного обєднання Національної Всеукраїнської музичної спілки І.Дейнека, лауреат Всеукраїнських конкурсів, художній керівник та диригент народного самодіяльного хору «Візерунок», народної капели української пісні (м.Харків), Заслуженого державного ансамблю пісні і танцю «Льонок» (м.Житомир), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригенсько-хорової підготовкм вчителя ХНПУ ім.Г.Сковороди І. Мартиненко.
Директори дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв м. Суми та області – С.Галушкіна, І.Дейнека, В.Невеселий, О.Палун, В.Самійлик, С.Серобаба, О.Федірко.
Зуєв П.К. - член Сумського обласного обєднання Національної Всеукраїнської музичної спілки. Замісник голови профкому працівників освіти і науки СумДПУ ім. А.С. Макаренка.
Нагороджений грамотами МОН України, управління культури та туризму Сумської ОДА, Національної Всеукраїнської музичної спілки, Сумської обласної та районної ради, Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.
Свідоцтвом визнання професійної та громадської діяльності Зуєва П.К. є внесення відомостей про його творчий доробок у сучасні довідкові видання „Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ століть" (Тернопіль, 2009 р.), „Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа)" (Київ, 2010 р.), „Освіта Сумщини в іменах" (Суми, 2012 р.).

Стипендіат голови Сумської обласної державної адміністрації "За вагомі досягнення та значний внесок у розвиток і пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, активну громадську діяльність" (2016).

Зуєв Сергій Павлович

кандидат мистецтвознавства,  доцент,

5

Закінчив Сумське музичне училище ім. Д.С.Бортнянського, Харківський державний університет ім. І.П.Котляревського за спеціальністю «фортепіано, орган» (клас проф. Н.О.Мельникової та доц. М.С.Чернявської), аспірантуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. З 2001 року викладає на факультеті мистецтв СумДПУ ім. А.С.Макаренка. У 2007 році у спеціалізованій вченій раді Харківської державної академії культури захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалі Харкова)» за спеціальністю «Теорія та історія культури» (науковий керівник – канд. мистецтвознавства В.Ю.Панасюк).

Започаткував на факультеті мистецтв навчальний курс «Музичні комп’ютерні технології» (згодом – «Музична інформатика»). Керує дипломними роботами за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст», «Магістр».Здійснював функції члена редакційної колегії фахового журналу «Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології», науково-методичного журналу «Мистецькі пошуки». Відповідальний редактор збірника статей та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Учитель-учень: ідея спадкоємності та новаторства в музичній культурі України» (2015).

Виступає на міських та українських концертних майданчиках як академічний та джазовий музикант. В якості концертмейстера – з народною артисткою України Олександрою Сокіл, солістом Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна Петром Челялі. Учасник міжнародних джазових фестивалів «Джаз-диліжанс» (м. Черкаси, 2009 р.), «Live in Blue Bay» (м. Коктебель, 2010 р.), «Оrganum» (м. Суми, квітень 2013 р., квітень 2015 р.), а також концертів у містах Суми, Запоріжжя, Севастополь, Гожув-Великопольський (Польща) у складі джазових колективів «Funky hohols band», «The Knuff», «Тарас-бенд».

Брав участь у роботі журі обласних конкурсів юних вокалістів «Співуча веселка», міжрегіональних фестивалів-конкурсів «Пролісок», Міжрегіональних телерадіофестивалів «Зоряний простір»,обласного дитячого фестивалю-конкурсу джазової музики «Джаз Вітраж».

Член Вченої ради факультету, завідувач секції „фортепіано” кафедри музично-інструментального виконавства.

Автор близько 30 наукових і науково-методичних публікацій, навчального посібника «Музичні комп’ютерні технології». Сфера наукових інтересів – мистецтвознавство, культурологія.

Сайт: http://sergiyzuev77.wix.com/-zuev

   Доступні публікації:

1. Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) автореф.дис ... канд.мистецтвознавства: 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв. – СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007 . – 20 с. 

2.Зуєв С. Впровадження комп’ютерних технологій у музичну освіту  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. - №3(5). - С. 203-211.

3.Зуєв С. Технологія роботи з цифровим звуком у підготовці майбутнього вчителя музики // Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології. - №7(9). - 2010. – С.161-169.

4. Зуєв С.Полифункционализм музыканта в современной культуре // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Харків: С.А.М., 2012. – Вип. 35: Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози. – С. 19-29.

5.Зуєв С. Кіно та опера: прихована семантика (на прикладі кінофільму Федеріко Фелліні «І корабель пливе») // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – №3(20). – 2013. – С. 93-99.

6. Зуєв С. «Альпійська балада» Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери» // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – №2(23). – 2014. – С. 75-82. 

7. Зуєв С. «Турандот»: досвід подвійної оптики» // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Харків: С.А.М., 2014. – Вип. 38. – С. 57-68.

8. Зуєв С. Міфологема «Першої столиці» в семіосфері Харкова // . Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: Зб. наук. пр. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: ДНВЗ "УАБС НБУ", 2008. - С. 312-319.

9.Зуев С. Харьков: литература и бронза // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. Праць. Вип. 24. – Х.: ХДІМ ім. І.П. Котляревського, 2009. – С. 122-129.

Макарова Валентина Андріївна

доцент, Заслужений діяч мистецтв України,

лауреат літературно-мистецької премії ім. І.Нечуя-Левицького 

10

Доцент факультету мистецтв СДПУ ім.А.С.Макаренка, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат літературно-мистецької премії ім.Івана Нечуя-Левицького, Лауреат обласної премії ім. Пилипа Рудя, премії ім.Марії Слиж від канадського товариства «Приятелі України». Відмінник освіти України.

Нагороджена знаком Міністерства кульутри СРСР «За отличную работу», член Англійського Королівського товариства ім.С.Рахманінова, номінант «GreatWomenofthe 21stCentury» за версією Американського Біографічного Інституту. Учасник Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації» (започаткованої 2009 року).

Закінчила Арзамаське музичне училище /з відзнакою/, Горьківську державну консерваторію ім. М.І.Глінки /з відзнакою/ (клас лауреата міжнародних конкурсів Н.Бейліної – учениці Д. Ойстраха та А. Янкелевича), а також асистентуру-стажування. З 1985 року працювала завідувачем відділу струнно-смичкових інструментів Сумського музичного училища ім. Д.Бортнянського. З 1989 року – доцент факультету мистецтв СумДПУім. А.С.Макаренка. Як солістка виступає у містах області з концертами-лекціями „Камерні вечори”, „Музична культура Сумщини”.

        За книгу „І слово в пісні відгукнеться” В.А. та Л.А. Макаровим присуджено звання лауреата премії ім. І.Нечуя-Левицького. Широке визнання отримав ансамбль скрипалів „Cantabile” – лауреат обласної премії Ленінського комсомолу ім. П.Рудя (1989) та лауреат ІV Європейського молодіжного фестивалю у м. Будапешт (1995 р.).

  В.А.Макарова – засновник та директор фестивалю-конкурсу юних музикантів „Пролісок”, присвяченого перебуванню П.І.Чайковського на Сумщині; член обласного відділення президії Національної всеукраїнської музичної спілки; голова асоціації камерно-інструментальної музики при Сумському обласному об’єднанні Національної всеукраїнської музичної спілки.

Виступає з концертними програмами, проводять значну музично-просвітницьку роботу. Протягом 30 років здійснюється проект «Музична культура Сумщини». Ця творча робота знайшла своє відображення в науково-популярному виданні  «І слово в пісні відгукнеться», «Гармония времён» (музична  культура та мистецтво Сумщини), «Зачарування звуків ніжних» (Ukrainianromance), «Скрипичные ансамбли» (учебно-методическое пособие), «Сумщина в долях трьох геніїв» (літературно-художнє видання). У межах проекту «Музична культура Сумщини» проводяться лекції-концерти у містах Суми (філармонія, музеї), ДМШ, загальноосвітні школи), Лебедин, Тростянець, Глухів, Ромни, Путивль, Гадяч, смт.Низи або у м.Суми (філармонія, музеї) та області.

Сулім Римма Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства, доцент 

14

        Закінчила Сумську дитячу музичну школу № 1 (викладач А. Й. Недайхліб), Сумське музичне училище ім. Д. Бортнянського по класу фортепіано (викладач Н. П. Вознюк) та Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського (клас доцента Є. І. Вознесенської). З 1987 року працює на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. У 1996 році закінчила асистентуру-стажування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського по класу камерного ансамблю (керівник – професор І. С. Царевич), отримавши кваліфікацію „концертний виконавець”, а також аспірантуру цього навчального закладу на кафедрі історії зарубіжної музики. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію „М.Лисенко і Ф.Шопен у контексті українсько-польських культурних зв’язків” (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор І. С. Драч). У 2013 році закінчила докторантуру Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор М. Р. Черкашина-Губаренко). З 1999 до 2009 р. працювала також за сумісництвом викладачем фортепіано і концертмейстером у Сумських дитячих музичних школах (спочатку у ДМШ № 4, а потім ДМШ № 1), де підготувала лауреатів численних обласних, регіональних і всеукраїнських конкурсів. 

З 2000 року як музикознавець є членом Національної спілки композиторів України. Автор монографії "композитор Жанна Колодуб: сторінки життя і творчості" та понад 70 публікацій наукового та методичного характеру. Сфера наукових інтересів – мистецтвознавство, музичне виконавство, культурологія. Працює над докторською дисертацією. Бере участь у міжнародних і всеукраїнських музикознавчих конференціях та мистецьких проектах. Має листи-подяки за участь у п’яти передачах Української служби Польського радіо, присвячених 200-річчю від дня народження Ф. Шопена (2010 р.) та від Державного комітету телебачення і радіомовлення України за участь у 55-му ювілейному Міжнародному книжковому ярмарку (м. Варшава, 2010 р.). Брала участь у відеозйомках фільму «Симфонія двох соло», присвяченого творчості сучасних українських композиторів Левка і Жанни Колодубів (м. Київ, 2014 р., телекомпанія «Глас»).

Викладає фортепіано, ансамбль, концертмейстерський клас, додатковий музичний інструмент і гру на музичному інструменті. Веде для магістрантів лекційні та практичні заняття з курсу «Методика викладання фахових дисциплін». Здійснює керівництво дипломними, магістерськими та творчими роботами студентів. Підготувала лауреата І Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (м. Харків, Національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2013 р., ІІІ премія) і лауреата Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Музичне мистецтво" (м.Мелітополь, Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького, 2016 р.,II премія).

Веде плідну концертно-просвітницьку діяльність (у містах Суми та Київ), виступаючи сольно і в ансамблі з провідними концертмейстерами М. І. Антонюк і Т. А. Ігнатовською, а також із докторами мистецтвознавства, професорами, О. К. Зав’яловою та О. Г. Стахевичем. Нагороджена грамотами деканату факультету мистецтв, ректорату СумДПУ ім. А. С. Макаренка та управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації.

Список доступних публікацій

Автореферат кандидатської дисертації:
1. Сулім Р. А. М. Лисенко і Ф. Шопен у контексті українсько-польських культурних зв’язків : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сулім Римма Анатоліївна; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. – К., 1999. – 20 с. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/

Наукові статті у міжнародних виданнях:
2. Сулім Р. А. Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі «Партити» для камерного оркестру) // Культура і сучасність : альманах. – Київ : Міленіум, 2016. – № 1. – С. 105–111. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2016_1_21
3. Сулім Р. А. Стильові й драматургічні особливості Концертино для гобоя та камер¬но¬го оркестру Жанни Колодуб // Вісник Національної академії керівних кадрів куль¬тури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2017. – № 3. – С. 119 – 124. Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji

Наукові статті у фахових виданнях:
4. Сулім Р. А. «Музична академія – мій дім» (до ювілею Ж. Ю. Колодуб) // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2009. – № 4 (5). – С. 190–202. Режим доступу:
http://knmau.com.ua/chasopys/05_NBUV/web/18_Sulim.pdf
5. Сулім Р. А. Фридерик Шопен і формування української фортепіанної школи // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – № 4 (9). – С. 49–60.
Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/09_NBUV/docs/07_Sulim.pdf
6. Сулім Р. А. Творча діяльність Жанни Колодуб на ниві сучасної музичної культури та освіти України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ : Міленіум, 2011. – № 2. – С. 98–102. Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji
7. Сулім Р. А. Особливості втілення поетики Г. К. Андерсена у балеті Ж. Колодуб «Пригоди дівчинки Веснянки» // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. – № 3 (12). – С. 79–88. Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/12_NBUV/docs/10_Sulim.pdf
8. Сулім Р. А. Дитячі опери М. Лисенка та їх сценічна доля // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. – № 2 (15). – С. 102–117.
Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/15_NBUV/docs/13_Sulim.pdf
9. Сулім Р. А. Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» у драматургічній концепції однойменного фортепіанного альбому Жанни Колодуб // Українське музико¬знавство: наук.-метод. зб. – Вип. 38: Пам’яті Ігоря Пясковського. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. – С. 250–273. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2012_38_20
10. Сулім Р. А. Особливості драматургії балету Жанни Колодуб «Снігова королева» // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2013: зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – Київ : Фенікс, 2013. – Вип. 5 (16). – С. 134–140. Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/Mystecki%20Obrii_5-2013.pdf
11. Сулім Р. А. Відтворення образів добра і зла у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб «Снігова королева» // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – Вип. 39. – Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2013. – С. 223–241. Режим доступу: http://knmau.com.ua//muzikoznavstvo/39-2013/pdf/13.pdf
12. Сулім Р. А. Драматургічний розвиток казкових образів у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб «Снігова королева» // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – Вип. 40. – Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2014. – С. 246–262. Режим доступу: http://knmau.com.ua//muzikoznavstvo/40-2014/pdf/18.pdf
13. Сулім Р. А. Художні ілюстрації А. Площанського до казки Г.К. Андерсена «Снігова королева» // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – Київ : Фенікс, 2014. – Вип. 14. – С. 124–132. Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/MU_2014-book-WEB.pdf
14. Сулім Р. А. Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб // Українське музикознавство: наук.-метод. зб. – Вип. 41. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чай¬ковського, 2015. – С. 289–310. Режим доступу: http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/20160411-ukrayinske-muzykoznavstvo-41-20.pdf
15. Сулім Р. А. Традиції жанру in memoriam в альтовому концерті Жанни Колодуб // Ча¬со¬пис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2015. – № 4 (29). – С. 58–66.
Режим доступу: http://knmau.com.ua/naukovi-vydannya/chasopys/chasopys-vypusk-29/
16. Сулім Р. А. Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі «Маленької сюїти в стилі бароко» для камерного оркестру) // Аспекти історич-ного музикознавства – VII: Барокові шифри світового мистецтва: зб. наук. ст. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків : Вид-во ТОВ «С. А. М.», 2016. – С. 151–167. Режим доступу: http://dum.kharkov.ua/doc/aspekty7.pdf
17. Сулім Р. А. Художні образи у пізній творчості Жанни Колодуб (на прикладі Концертино для віолончелі та камерного оркестру) // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журнал. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. – № 1 (30). – С. 22–30. Режим доступу: http://knmau.com.ua/naukovi-vydannya/chasopys/chasopys-vypusk-30/

Статті в інших виданнях:
18. Сулім Р. А. «Просто я люблю професію свою» (до ювілею Жанни Колодуб) // День. – 2010. – № 2. – С. 7. Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/zhanna-kolodub-prosto-ya-lyublyu-profesiyu-svoyu
19. Сулім Р. А. Як народжується музика? Кілька секретів від Левка Колодуба // День. – 2010. – №№ 90–91. – С. 21. Режим доступу: http://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/kak-rozhdaetsya-muzyka
20. Сулім Р. А. Жанна Колодуб (до дня народження) // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2010. – Випуск 3 (12–13) / Ін-т пробл. сучасн. мист-ва НАМ України. – К. : Муз. Україна, 2010. – С. 62–63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_9
21. Сулім Р. А. Левко Колодуб (до 80-річчя від дня народження) // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’ 2010. Випуск 3 (12–13) / Ін-т пробл. сучасн. сист-ва НАМ України. – К. : Муз. Україна, 2010. – С. 76–77. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_14
22. Сулім Р. А. Нові зустрічі з видатним науковцем (про творчу зустріч з професором М. Р. Черкашиною-Губаренко 24 грудня 2011 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=84
23. Сулім Р. А. Колодуб Жанна Юхимівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5681

Гладун Олексій Юрійович

Викладач

gladun 3295c 1136223746

2008 р. – закінчив Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського (молодший спеціаліст)

2013 р. – закінчив Доне́цьку держа́вну музи́чну акаде́мію і́мені Сергі́я Проко́ф'єва (спеціаліст)

З 2008 року парцює на посаді викладача Сумької ДМШ №3 та ілюстратором в Сумському вищому училищі мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського.

З 2015 р. – обіймає посаду викладача в Сумському державному педагогічному  університеті  імені А.С. Макаренка.

За час роботи неодноразово був нагороджений грамотами та подяками Відділу культури та туризму м.Суми.

Учні Гладуна О.Ю. беруть постійну участь в музичних заходах міста а також стають лауреатами конкурсів.

Викладач є активним учасником культурних заходів міста від різних навчальних закладів

Корнюхіна Анна Валентинівна

Викладач

kornyuhina a.v 80674 1917232455

Закінчила у 2017 році Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Музичне мистецтво», здобула ступінь вищої освіти магістр, кваліфікацію магістр з музичного мистецтва, викладач по класу оркестрових струнних інструментів (скрипка).

Коло наукових інтересів: розвиток музичних здібностей учнів, інноваційні методики в музичній освіті, розвиток виконавської майстерності скрипалів.

 

 

 

 

 

Ященко Олександр Вікторович

Викладач

yaschenko o.v d2be5 1218839305

Закінчив у 2009 Сумське вище училище мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського 

2015 році Харківський національний університет імені І.П. Котляревського
2016 році Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і здобув ступінь магістра.
З 2016 р працює на факультеті мистецтв Сум ДПУ імені А.С.Макаренка . У 2016 році було створено оркестр який складається з зі студентів заочної форми навчання.

 

Желудков Олексiй Сергiйович

Провiдний концертмейстер

zheludkov 25b14 529377202

Закiнчив музичне училище при С.-Петербурзькiй консерваторiї, СумДПУ ім. Макаренка.

З 1981 р. По 1991 р. працював в Сумській обласній філармонії, в Сумському ТЮГу.
З 1991 р. працює в СумДПУ ім. Макаренка, з 2001р. - на кафедрі музично-інструментального виконавства. Веде активну концертну діяльність, виступаючи як в якості концертмейстера, так і в якості ведучого і автора концертних програм. Неодноразово організовував великі музичні проекти, які втілювались на різних концертних майданчиках, зокрема і на сцені обласної філармонії.
Близько шести років, не полишаючи роботи на кафедрі, працював в Сумському академічного театрі драми та музичної комедії ім. Щепкіна на посаді головного диригента. В якості диригента-постановника втілив в життя постановки світових шедеврів - “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Циганський барон”, “Летюча миша” І. Штрауса, “Прекрасна Єлена” Ж.Оффенбаха та інші, а також велику кількість концертних програм театру.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02

Всі контакти

На сайті

На даний момент 59 гостей на сайті

Електронний Розклад

stiker b890e 191035824

Copyright © 1924 - 2018. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW