Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

UGS f85f7 1435905943

Сумський відділ Українського географічного товариства – структурна частина Всеукраїнської громадської організації „Українське географічне товариство”, яка бере свій початок зі створення у Києві в 1873 році Південно-Західного відділу Руського географічного товариства.

Поштовхом до його створення дещо несподівано стало святкування 125-річчя Географічного товариства СРСР. З нагоди його відзначення, здійснювалися заходи щодо створення осередків товариства в усіх областях колишнього Радянського Союзу. У 1969 році з метою підготовчої роботи та проведення установчих зборів осередку до Сум приїжджає доцент кафедри загальної фізичної географії та картографії географічного факультету Харківського державного університету В.Л. Віленкін. Ініціативу підтримують декан природничого факультету Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка, канд. біол. наук, доцент Б.М.Польський, який очолив новостворений відділ, та група вчителів географії Сумщини. Б.М. Польський керував Сумським відділом Географічного товариства з 1969 по 1983 рік.

Цікаво, що створення громадського осередку географічної думки суттєво випередило появу формального науково-педагогічного колективу професійних географів у Сумському педінституті у вигляді секції географії (1979 р.) при першому наборі студентів на спеціальність “Вчитель географії та біології” та власне кафедри географії (1982 р.). Без активної діяльності відділу Географічного товариства відкриття нової спеціальності та кафедри було б неможливим. Після першого випуску вчителів географії, знову ж таки зусиллями Географічного товариства, факультет перетворено у природничо-географічний. У перші роки діяльності кафедри і товариства переважала популяризаційна та лекційно-освітня робота з населенням області.

У 1983-1994 рр. Головою Сумського відділу Географічного товариства був доцент Б.М.Нешатаєв (з 1992 р. – доктор геогр. наук, професор), за активної участі якого започатковується щорічний збірник наукових праць “Питання реґіональної географії Сумського Придніпров’я”. Як підведення підсумків багаторічної плідної праці з комплексного географічного дослідження території Сумської області, під егідою обох кафедр географії та Сумського відділу Географічного товариства були проведені науково-практичні конференції – обласна на тему “Раціональне використання природних ресурсів Сумщини та їх вивчення в школі” (1992 р.) та міжрегіональна науково-практична конференція “Заповідна справа на Сумщині” (1994 р.). Після останньої склався своєрідний колектив однодумців, який існує й досі та працює над опрацюванням різноманітних напрямків географічного дослідження Сумської області. До значних досягнень сумських географів слід віднести також створення атласу Сумської області, який побачив світ у 1995 році. Авторами карт атласу стали географи педагогічного інституту: М.І. Білик, О.В. Бова, В.Д. Василега, В.В. Добрачова, Г.П. Крейденков, Г.Г. Леонтьєва, В.О. Мартиненко, П.І. Меркулов, П.І. Прищенко, С.І. Сюткін, В.О. Тюленєва, О.В. Черняков.

Протягом 1994-2002 рр. обов’язки голови Сумського відділу Українського географічного товариства виконує кандидат географічних наук, доцент О.В. Бова. Науковий авторитет колективу в цей час підтверджують неодноразові звертання обласної державної адміністрації за консультаціями, експертизами, прогнозами. Кандидатські дисертації захищають випускники кафедри О.Г. Мордвинов, Л.І. Попкова, Н.В. Хлонь, А.О. Корнус. Виконується низка госпдоговірних тем, зокрема, пов’язаних з паспортизацією малих річок Сумщини (В.О.Тюленєва), досліджується система шкільного обслуговування, виявляються села “групи ризику” (Г.Г.Леонтьєва) та ін. Підтримується тісний зв’язок із школою, зокрема друкується один з перших в Україні реґіональних підручників „Географія Сумської області” (Г.Г. Леонтьєва, В.О. Тюленєва, Д.І. Яценко), який витримав кілька видань і робочий зошит “Географія Сумської області” (Г.Г. Леонтьєва, В.О. Тюлєнєва, Д.І. Яценко, О.Л. Ткаченко) та ін. У листопаді 2002 р. за участю Сумського відділу Українського географічного товариства проведена Всеукраїнська науково-практична конференція “Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України”.

16 січня 2003 р. головою віддіду обрано канд. геогр. наук доцента С.І. Сюткіна, ученим секретарем – канд. геогр. наук доцента А.О. Корнуса. Зусиллями членів відділу та науковців кафедри географії, за сприяння інших кафедр природничо-географічного факультету, в рамках святкування 75-річчя степового заповідника “Михайлівська цілина” проведено міжнародну науково-практичну конференцію. Члени відділу – активні організатори та автори факультетського збірника наукових праць „Природничі науки” (2003) та міжнародного наукового щорічника „Екологія і раціональне природокористуваня”.

У цей час члени Сумського відділу Українського географічного товариства зберігали значний обсяг наукової, науково-методичної, організаційної роботи. Значно зріс рівень наукових та навчально-методичних публікацій, створюються монографії, підручники, навчальні посібники; результати досліджень сумських географів публікуються у багатьох провідних фахових виданнях. Збільшилася кількість наукових конференцій, проведених зусиллями географів Сумського педагогічного університету. У 2004 і 2007 роках проведено І і ІІ студентські наукові конференції „Актуальні проблеми дослідження довкілля”, а у 2006 році – всеукраїнську науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України”, присвячену 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва.

Протягом 2000-2010 рр. членами відділу підготовлено низку навчальних посібників з географії України, географії материків і океанів, палеогеографії антропогену (А.О. Корнус, О.В. Бова), метеорології та гідрології (В.О. Тюленєва). Колективом кафедри реґіональної географії створена серія підручників та посібників з економічної і соціальної географії України, економічної і соціальної географії світу, географії населення, економічної і соціальної географії Сумської області (Г.Г. Леонтьєва, С.І. Сюткін), ландшафтам Передуралля присвячена робота Б.М. Нешатаєва. Щорічно видається міжвузівський збірник наукових праць „Екологія і раціональне природокористування”, у 2006 р. вийшов новий Атлас Сумської області, у підготовці до видання якого взяли учать і викладачі географічних кафедр. А.О. Корнус розробив спеціальний зміст кількох карт, рецензентом економіко-географічних карт атласу виступив Сюткін С.І.

Починаючи з 2010 року за активної участі членів Сумського відділу Українського географічного товариства видається щорічник «Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки» (головний редактор – проф. Б.М. Нешатаєв), де публікуються результати наукових географічних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Члени товариства – співорганізатори та міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», що кожні два роки проводиться на базі природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

За останні роки членами товариства підготовлено та видано низку навчальних посібників та наукових праць монографічного характеру, серед яких «Географія Сумської області: природа, населення, господарство» (Корнус А.О. та ін., 2010), «Географія населення», «Суспільна географія: термінологічний словник» (Сюткін С.І., 2015), Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області (Корнус О.Г. та ін., 2015), «Історична географія» (Корнус О.Г., 2013) та багато інших публікацій і картографічних творів.

Члени Сумського відділу Українського географічного товариства підтримують зв’язки з школами області, керують дослідними роботами в Малій Академії Наук, є керівниками і членами журі ІІІ-IV етапів Всеукраїнської олімпіади з географії, Всеукраїнських турнірів юних географів, обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої АН, обласного туру конкурсу “Вчитель року” в номінації “Географія”.

У грудні 2015 р. головою Сумського відділу Українського географічного товариства обрано канд. геогр. наук, доцента А.О. Корнуса, а вченим секретарем - О.С. Данильченко. Відділ має тісні зв’язки з державними та громадськими молодіжними організаціями – Сумським обласним комітетом молодіжних організацій, Обласним управлінням у справах сім’ї та молоді та спорту, Сумським міським центром дозвілля молоді, Молодіжною педагогічною спілкою, Спілкою української молоді. Спільно з ними починаючи з 1999 року організовуються масові сходження студентської молоді Сумщини на г. Говерлу. Наприкінці 2015 р. у складі відділу налічувалося близько 40 осіб, з них – 1 доктор і 5 кандидатів географічних наук. У відділі 4-5 разів на рік проводяться загальні збори, на яких розглядаються актуальні питання географічної науки.

У зв'язку зі змінами до Статуту, прийнятими на ХІІ з'їзді Українського географічного товариства (17-21 травня 2016 р., м. Вінниця), у 2017 р. було проведено перереєстрацію членів відділу. Станом на 2017 р. чисельність відділу становить 16 осіб, у т.ч. канд. наук, доцентів - 5 осіб, працівників - 2 особи, студентів - 9 осіб. У цьому ж році у складі відділу створено три відділення: Білопільське (керівник - зав. відділом туристсько-краєзнавчої та спортивно-масової роботи Білопільського центру дитячої та юнацької творчості В.С. Паниченко), Конотопське (керівник – директор Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 С.П. Горшеніна) і Роменське (керівник – вчитель географії Бацманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів А.В. Райденко), які діють на громадських засадах.

При відділі створена і функціонує на громадських засадах наукова бібліотека, яка налічує близько 1000 примірників різноманітних джерел географічної інформації. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВІДДІЛУ 

Сайт відділу

Спільним зусиллями Сумського відділу Українського географічного товариства і кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка проведено низку заходів, спрямованих на популяризацію географічної науки та освіти у регіоні. Серед них - науковий круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти» (2016 р.), І Сумські наукові географічні читання молодих учених (2016 р.), науковий семінар "Трансформації географічного простору на пострадянських територіях" (2017 р.), Всеукраїнські наукові конференції ІІ-ІІІ Сумські наукові географічні читання (2017, 2018 рр.). Продовжує видаватися щорічник Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки (у 2018 р. вийшов 9-й випуск названої серії).

Заходи, проведені за участі Сумського відділу Українського географічного товариства:

ІІІ Сумські наукові географічні читання (12-14 жовтня 2018 р.)

Програма  Матеріали  Фотогалерея

ІІ Сумські наукові географічні читання (10-12 листопада 2017 р.)

Програма  Матеріали

Науковий семінар "Трансформації географічного простору на пострадянських територіях" (20 квітня 2017 р.)

Інформаційне повідомлення Фотогалерея

І Сумські наукові географічні читання молодих учених (25 листопада 2016 р.)

Матеріали

Науковий круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти» (7 жовтня 2016 р.)

Програма Матеріали Рішення Відеосюжет

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 292 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.